Gewaarborgde hulp bij een persoonsgebonden budget in de Wlz

Heeft u een persoonsgebonden budget (pgb) vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz)? Bij het beheer van het pgb kan een 'gewaarborgde hulp' nodig zijn. Deze persoon staat ervoor in dat alle verplichtingen bij het pgb worden nagekomen.

Rol van de gewaarborgde hulp

De gewaarborgde hulp:

 • Helpt u met de formulieren voor de aanvraag van uw pgb.
 • Voert samen met u het bewuste keuze gesprek met het zorgkantoor.
 • Helpt met het afsluiten van de zorgovereenkomsten met uw zorgaanbieders.
 • Controleert de rekeningen die uw zorgbieder stuurt en dient ze in bij de Sociale Verzekeringsbank.
 • Is aanwezig bij het huisbezoek.
 • Beoordeelt of uw zorg goed is.

Wie kan gewaarborgde hulp zijn?

U kiest zelf een gewaarborgde hulp. Dat mag een familielid zijn of iemand anders die u vertrouwt. Uw zorgverlener kan niet uw gewaarborgde hulp zijn, vanwege het risico van belangenverstrengeling. Het zorgkantoor kan eisen stellen aan de gewaarborgde hulp. Vraag bij uw zorgkantoor na welke voorwaarden gelden.

Een gewaarborgde hulp krijgt niet betaald voor de hulp die hij of zij biedt.

Soms is een gewaarborgde hulp verplicht

Iedere budgethouder kan een gewaarborgde hulp aanstellen. Bij een aantal zorgprofielen is een gewaarborgde hulp verplicht. Het zorgprofiel staat in uw indicatie van het CIZ.

De gewaarborgde hulp is verplicht bij deze zorgprofielen:

 • Verpleging en verzorging (VV): 4 t/m 7
 • Verstandelijk gehandicaptenzorg (VG): 4 t/m 8
 • Geestelijke gezondheidszorg (GGZ Wonen): 1 t/m 4

Afschaffing van de gewaarborgde hulp

De Minister van Langdurige Zorg en Sport schaft de verplichte gewaarborgde hulp af. Dat heeft de minister aangekondigd in de Regeling langdurige zorg van 1 januari 2024. De artikelen over de gewaarborgde hulp vervallen per 1 juli 2024.

Overgangstermijn

Zorgkantoren informeren budgethouders over de afschaffing van de gewaarborgde hulp. Heeft u als budgethouder een gewaarborgde hulp? Dan kunt u na 1 juli 2024 bij het zorgkantoor aangeven of u zelf het pgb wilt beheren of dat u daarvoor een gevolmachtigde aanwijst. U hebt vier jaar de tijd om de gewaarborgde hulp om te zetten naar een gevolmachtigde of om een wettelijk vertegenwoordiger te regelen (uiterlijk 1 juli 2028).

Wat betekent dat in de praktijk?

 • Voor handelingsbevoegde budgethouders: het zorgkantoor toetst of u pgb-vaardig bent. Zo ja, dan kunt u zelf het pgb beheren. Zo nee, dan kunt u een pgb-vaardig persoon machtigen die het pgb namens u beheert. Of u vraagt een wettelijk vertegenwoordiger aan.
 • Handelingsonbevoegde budgethouders: de door de rechter aangewezen wettelijk vertegenwoordiger beheert in beginsel het pgb.

Zie ook

Deze wijziging is gepubliceerd in de Regeling langdurige zorg.