Gewaarborgde hulp bij een persoonsgebonden budget in de Wlz

Heeft u een persoonsgebonden budget (pgb) vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz)? Bij het beheer van het pgb kan een 'gewaarborgde hulp' nodig zijn. Deze persoon staat ervoor in dat alle verplichtingen bij het pgb worden nagekomen.

Rol van de gewaarborgde hulp

De gewaarborgde hulp:

 • Helpt u met de formulieren voor de aanvraag van uw pgb
 • Voert samen met u het bewuste keuze gesprek
 • Helpt met het afsluiten van de zorgovereenkomsten met uw zorgaanbieders
 • Controleert de rekeningen die uw zorgbieder stuurt en dient ze in bij de Sociale Verzekeringsbank
 • Is aanwezig bij het huisbezoek
 • Beoordeelt of uw zorg goed is

Wie kan gewaarborgde hulp zijn?

U kiest zelf een gewaarborgde hulp. Dat mag een familielid zijn of iemand anders die u vertrouwt. Uw zorgverlener kan niet uw gewaarborgde hulp zijn, vanwege het risico van belangenverstrengeling. Het zorgkantoor kan eisen stellen aan de gewaarborgde hulp. Vraag bij uw zorgkantoor na welke voorwaarden gelden.

Een gewaarborgde hulp krijgt niet betaald voor de hulp die hij of zij biedt.

Soms is een gewaarborgde hulp verplicht

Iedere budgethouder kan een gewaarborgde hulp aanstellen. Bij een aantal zorgprofielen is een gewaarborgde hulp verplicht. Het zorgprofiel staat in uw indicatie van het CIZ.

De gewaarborgde hulp is verplicht als u een van deze zorgprofielen heeft:

Verpleging en verzorging

 • VV 4: Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging
 • VV 5: Beschermd wonen met intensieve dementiezorg
 • VV 6: Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging
 • VV 7: Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding

Verstandelijk gehandicaptenzorg

 • VG 4: Wonen met begeleiding en intensieve verzorging
 • VG 5: Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging
 • VG 6: Wonen met intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering
 • VG 7: Besloten wonen met zeer intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering
 • VG 8: Wonen met begeleiding en volledige verzorging en verpleging

Geestelijke gezondheidszorg

 • GGZ Wonen 1: Wonen met intensieve begeleiding
 • GGZ Wonen 2: Wonen met intensieve begeleiding en verzorging (GGZ Wonen 2)
 • GGZ Wonen 3: Wonen met intensieve begeleiding en gedragsregulering (GGZ Wonen 3)
 • GGZ Wonen 4: Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verpleging en verzorging

Afschaffing van de verplichting

De Minister van Langdurige Zorg en Sport is van plan om de verplichte gewaarborgde hulp af te schaffen. Hier wordt nu aan gewerkt.

Wat betekent dat in de praktijk?

 • Voor handelingsbekwame budgethouders: het zorgkantoor gaat toetsen of u pgb-vaardig bent. Zo ja, dan kunt u zelf het pgb beheren. Zo nee, dan machtigt u een pgb-vaardig persoon die het pgb namens u beheert.
 • Niet-handelingsbekwame budgethouders: de door de rechter aangewezen wettelijk vertegenwoordiger beheert het pgb.

Voor deze voorgenomen wijziging moet de Regeling langdurige zorg aangepast worden. Ook zorgkantoren moeten hiervoor de nodige voorbereidingen treffen. Meer informatie over de ingangsdatum en het proces volgt later.

> Kamerbrief Stand van zaken pgb van 5 juli 2023.