Uitkomsten evaluatieonderzoek overgang volwassenen ggz-Wlz

Naar de openstelling van de Wlz voor volwassenen met een psychische stoornis (per 1 januari 2021) is een evaluatieonderzoek uitgevoerd. Doel hiervan was kort na implementatie van deze wetswijziging inzicht te krijgen in wat goed ging tijdens dit traject en welke leerpunten er zijn. 

Uitkomsten

Het rapport is positief over de gekozen implementatiestrategie en de bijbehorende samenwerking met de verschillende veldpartijen. Cliënten en naasten blijken positief tegenover de gemaakte overstap naar de Wlz te staan. Ook de ervaringen met regiotafels, waar regionale stakeholders werden geïnformeerd en afspraken konden worden gemaakt, zijn positief. Moeilijkheden in het traject speelden op vanwege de onverwacht grote en late stroom van aanmeldingen bij het CIZ. De onderzoekers zijn binnen dit onderzoek niet in staat gebleken een gedetailleerd beeld te achterhalen van de herkomst van de grotere groep nieuwe Wlz cliënten. Hierdoor is het ook niet mogelijk om precies aan te geven welke verklaringen ten grondslag liggen aan de hogere instroom ten opzichte van de raming. Daarnaast zorgen de AVG en andere privacywetgeving voor beperkingen wat betreft gegevensuitwisseling tussen de betrokken partijen. 

Aanbevelingen overgang jeugdigen naar de Wlz

Het rapport bevat ook een aantal aanbevelingen voor de mogelijke overgang van jeugdigen naar de Wlz. Veel van de aanbevelingen zijn de afgelopen tijd al in de praktijk gebracht. Het gaat onder andere om de aanbeveling om een marge in te bouwen bij schattingen van de doelgroep, informatieproducten te ontwikkelen samen met stakeholders en een overlegstructuur in te richten specifiek voor risicomanagement. Helaas kunnen de aanbevelingen uit dit rapport de onzekerheden rondom de openstelling van de Wlz voor jeugdigen met een psychische stoornis niet wegnemen.