Openstellen Wlz voor jeugdigen tot 18 jaar met een psychische stoornis niet verantwoord

Het is nu niet verantwoord om de Wlz open te stellen voor kinderen (jonger dan 18 jaar) met een psychische stoornis, die hun hele leven permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig hebben om ernstig nadeel te voorkomen.

Dat blijkt uit de brief die staatssecretaris Blokhuis op 15 oktober naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Gemeenten blijven verantwoordelijk voor de zorg aan deze jongeren, op basis van de Jeugdwet. Net zoals nu.
 

Openstellen Wlz niet verantwoord

In de Kamerbrief licht staatssecretaris Blokhuis zijn besluit uitgebreid toe. Uit intensief onderzoek en gesprekken met organisaties in het veld blijkt dat onder meer niet kan worden voldaan aan de voorwaarden die de Tweede Kamer in 2019 heeft gesteld voor toegang tot de Wlz voor deze groep jeugdigen. Daarbij gaat het om aard en omvang van de doelgroep, de uitvoeringsconsequenties en de financiële consequenties, waarbij budgettaire neutraliteit het uitgangspunt is.

Verder blijkt uit nader onderzoek dat een overgang naar de Wlz geen garantie biedt op een passend zorgaanbod. Ook onder de Wlz zal het namelijk niet altijd eenvoudig zijn om meteen passende hulp en een passende plek te vinden. Er is nu al sprake van schaarste. Het gaat bij de zorg aan deze jongeren daarnaast heel vaak om zorg op maat.
Daarnaast zou een deel van de jeugdigen geen integraal pakket aan zorg meer ontvangen na toelating tot de Wlz, maar zorg deels vanuit de Wlz en deels vanuit de Jeugdwet ontvangen.

Zorg goed organiseren in de Jeugdwet

Gemeenten blijven dus verantwoordelijk voor de zorg aan deze jongeren, op basis van de Jeugdwet. Net zoals nu.

Om de zorg voor deze groep jongeren goed te organiseren, is het wetsvoorstel Verbetering beschikbaarheid zorg voor jongeren in voorbereiding, waarin de samenwerking tussen gemeenten op regionaal niveau verplicht wordt, met het doel de beschikbaarheid van specialistische jeugdhulp verbeteren.

Gemeenten worden verplicht om een regiovisie op te stellen, waarin duidelijk in beeld wordt gebracht wat de zorgvraag in de regio is en hoe de gemeenten de benodigde hulp met de aanbieders gaan organiseren. Hierin moet ook aandacht zijn voor de aanpak van wachtlijsten en het omgaan met ingewikkelde casuïstiek. In de Kamerbrief van 3 juni 2021 staat dat er in 2022 extra middelen beschikbaar komen voor de zorg en ondersteuning in het kader van de Jeugdwet.

Daarnaast werkt VWS met gemeenten, zorgaanbieders, professionals en jeugdigen aan een Hervormingsagenda voor de Jeugd, die moet leiden tot een duurzame verbetering van het jeugdhulpstelsel op de terreinen kwaliteit, effectiviteit, toegang en betaalbaarheid.