Ik verhuis naar Nederland en heb zorg nodig

Komt u (weer) in Nederland wonen en heeft u zorg nodig? Daarvoor moet u een aantal zaken regelen. Voor langdurige, intensieve zorg kan een wachttijd gelden.

Medische zorg, ggz en verpleging/verzorging

Medische zorg, geestelijke gezondheidszorg en verpleging/verzorging door een wijkverpleegkundige worden meestal betaald vanuit de zorgverzekering. Iedereen die in Nederland woont moet een zorgverzekering hebben. Om een zorgverzekering te kunnen sluiten moet u verzekerd zijn voor de Wet langdurige zorg (Wlz). Meer informatie hierover vindt u op Rijksoverheid.nl.

Maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en wonen

Maatschappelijke ondersteuning is hulp om zelfstandig te blijven wonen en mee te doen in de samenleving. Bijvoorbeeld hulp bij het huishouden, persoonlijke verzorging (wanneer dit niet onder wijkverpleging valt), een aanpassing in de woning of vervoer naar sociale activiteiten.

De gemeente waar u zich in Nederland inschrijft is hiervoor verantwoordelijk. Zie voor meer informatie: De Wmo.

Ook jeugdhulp valt onder de gemeente. De gemeente waar uw kind is ingeschreven, is hiervoor verantwoordelijk. Zie voor meer informatie: De Jeugdwet.

U moet zelf zorgen voor een woning in Nederland. Gemeenten zijn hiervoor niet verantwoordelijk. Het is verstandig dit ruim voor uw (terug)komst naar Nederland te regelen omdat het in veel regio’s moeilijk is om woonruimte te vinden.

Gehandicaptenzorg, ouderenzorg, langdurige ggz (24 uurszorg)

Heeft u intensieve zorg nodig, bijvoorbeeld in een verpleeghuis, instelling voor gehandicaptenzorg of wonen met intensieve psychische zorg? Deze zorg valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Om Wlz-zorg te krijgen moet u:

  • Een indicatie hebben (het CIZ heeft vastgesteld dat u in aanmerking komt voor Wlz-zorg).
  • Verzekerd zijn voor de Wlz.

Indicatie voor de Wlz

U kunt zorg vanuit de Wlz al aanvragen voordat u naar Nederland verhuist. Dit kan vanuit het buitenland of tijdens een (tijdelijk) verblijf in Nederland. Het CIZ beoordeelt of u in aanmerking komt voor zorg uit de Wlz. Meer informatie vindt u op de website van het CIZ.

Wachttijd

Er kan een wachttijd gelden voor Wlz-zorg. Wat betekent dat voor uw zorg?

  • Tijdens de wachttijd wordt uw langdurige zorg niet vergoed vanuit de Wlz. Ook al heeft u wel een indicatie van het CIZ.
  • Uw gemeente of zorgverzekeraar kan geen langdurige zorg betalen omdat u een indicatie voor de Wlz heeft.
  • U kunt wel een zorgverzekering afsluiten voor medische zorg.

De wachttijd is een maand voor ieder jaar dat u buiten Nederland woonde, maar maximaal een jaar.

In deze situaties kan de wachttijd vervallen of verminderen:

  • U woonde in de EU/EER of Zwitserland en was daar verzekerd voor zorgkosten vanuit een wettelijk stelsel (geen particuliere verzekering). 
  • U woonde in de EU/EER/ander verdragsland of Zwitserland en u kreeg daar een Nederlands pensioen of uitkering.
  • U bent vreemdeling en verblijft rechtmatig in Nederland.
  • U woonde in het buitenland in het kader van ontwikkelingssamenwerking.

Het Zorginstituut geeft meer informatie over deze situaties.