Pgb voor jeugdhulp

Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunt u zelf jeugdhulp voor uw kind inkopen. Bijvoorbeeld begeleiding, dagbesteding of logeeropvang. U kunt kiezen voor een jeugdhulp-pgb als uw kind jeugdhulp vanuit de gemeente krijgt.

Voorwaarden voor een pgb

Een jeugdhulp-pgb is mogelijk als:

 • de gemeente uw kind jeugdhulp toekent;
 • u kunt aangeven waarom hulp ‘in natura’ niet geschikt is;
 • u het pgb kunt beheren (ondersteuning inkopen, hulpverleners aansturen);
 • u zorg inkoopt die goed en veilig is.

De gemeente kan nog aanvullende voorwaarden stellen.

Op Rijksoverheid.nl vindt u meer informatie over pgb-vaardigheid.

Hoe toont u aan dat een pgb nodig is?

De gemeente biedt jeugdhulp in natura aan. Een jeugdhulpaanbieder regelt dan alle hulp. U kunt dan kiezen uit de aanbieders die de gemeente heeft ingekocht.

Is die jeugdhulp in natura volgens u niet geschikt? Dan schrijft u op hoe u dit onderzocht heeft. En waarom het persoonsgebonden budget echt nodig is in uw situatie. Dat kan bijvoorbeeld gaan om de manier waarop de jeugdhulp geleverd wordt of om de kennis van de hulpverleners, bijvoorbeeld als:

 • uw kind één of meerdere vaste begeleiders nodig heeft;
 • uw kind hulp nodig heeft op wisselende plaatsen of tijden;
 • uw kind hulp nodig heeft van iemand met gespecialiseerde kennis (bijvoorbeeld van autisme of hersenletsel).

Kan de gemeente een jeugdhulp-pgb weigeren?

De gemeente kan een pgb alleen weigeren als u niet voldoet aan de voorwaarden. De gemeente kan het pgb niet weigeren omdat:

 • de zorg die u zelf inkoopt duurder is dan ondersteuning in natura. Maar de gemeente hoeft niet meer te betalen dan wat zorg in natura zou kosten. Het kan dus zijn dat u het verschil zelf bij moet bijbetalen;
 • uw kind te weinig uren of dagdelen ondersteuning nodig heeft. Ook voor een klein aantal uren is een pgb mogelijk.

Als u voldoet aan de voorwaarden en kunt aantonen dat een pgb in uw situatie nodig is, mag uw gemeente het pgb niet weigeren.

Hoogte van het budget

Tarieven voor hulpverleners

De tarieven verschillen per gemeenten. De tarieven voor professionele jeugdhulp zijn afgeleid van de naturatarieven. Het pgb-budget mag lager zijn omdat er geen overheadkosten worden gemaakt.

De gemeente berekent het geldbedrag waarmee u die ondersteuning kunt inkopen. Daarbij kan de gemeente een lager uurtarief hanteren als u een niet-professionele zorgverlener inhuurt (bijvoorbeeld een familielid of mantelzorger).

Bedragen voor hulpmiddelen en aanpassingen

De gemeente stelt eisen aan de kwaliteit van hulpmiddelen en aanpassingen die u kunt inkopen. De hoogte van het pgb is gebaseerd op die eisen.

Pgb duurder dan zorg in natura?

Soms is zelf ingekochte zorg duurder dan zorg in natura. Dat is geen reden om een pgb te weigeren. Maar de gemeente hoeft ook geen extra geld uit te geven. De gemeente mag beslissen dat u alleen het bedrag krijgt dat de zorg in natura zou kosten. De meerkosten betaalt u dan zelf.

Kunt u familieleden betalen vanuit het jeugdhulp-pgb?

U mag mensen uit de omgeving van uw kind inhuren om de hulp te geven. Bijvoorbeeld uzelf, een opa of oma, andere familieleden, buren, enzovoort. Gemeenten kunnen hier wel eisen aan stellen. Uw gemeente kan aangeven in welke situaties en onder welke voorwaarden u het pgb in het sociale netwerk mag besteden.

Belangrijk is dat de persoon de hulp geeft waarvoor het pgb bedoeld is, dus die in de beschikking staat. De afspraken moeten vastgelegd worden in een zorgovereenkomst (een contract). U moet de modelovereenkomst van de Sociale Verzekeringsbank gebruiken.

Hoe betaalt u de hulpverleners vanuit het jeugdhulp-pgb?

U krijgt het pgb niet op uw eigen rekening gestort. De Sociale Verzekeringsbank regelt de betalingen op basis van de zorgovereenkomsten die u met de hulpverleners heeft afgesloten. Dit heet 'trekkingsrecht'. U houdt wel zelf de regie over de zorg die u inkoopt.

Zie voor informatie: Sociale Verzekeringsbank

Advies en cliëntondersteuning

 • Per Saldo is een belangenorganisatie voor budgethouders. U kunt hier terecht voor informatie en advies over het pgb.
 • Naar-Keuze is een belangenorganisatie voor naasten van mensen met een beperking, die een PGB hebben.
 • Voor hulp bij de administratie kunt u terecht bij de Sociale Verzekeringsbank.
 • Bij de aanvraag van een pgb kan een cliëntondersteuner hulp geven. De gemeente moet zorgen voor onafhankelijke cliëntondersteuning.