Verpleging en verzorging op school

Leerlingen met een ziekte of beperking kunnen verzorging en/of verpleging op school nodig hebben. Als ouder maakt u hierover afspraken met de school van uw kind.

Wie organiseert de zorg op school?

De school is verantwoordelijk voor het onderwijs. En voor eventuele extra ondersteuning bij het onderwijs. De school is niet verantwoordelijk voor het organiseren van medische zorg op school.

De school moet wel samen met de ouders/verzorgers onderzoeken of en hoe verzorging en/of verpleging onder schooltijd georganiseerd kan worden. De school mag uw kind niet bij voorbaat uitsluiten vanwege de behoefte aan zorg.

Medische handelingen op school

Sommige medische handelingen mogen alleen door professionele zorgverleners worden toegepast. Bijvoorbeeld een injectie met insuline geven. Er zijn ook medische handelingen die door iedereen mogen worden uitgevoerd.

Informatie over medische handelingen op school vindt u in een Factsheet van het Ministerie van Onderwijs.

Wie kunnen de zorg geven?

 • Sommige handelingen kan uw kind misschien zelf uitvoeren.
 • Ouders of andere naasten, als zij hiertoe in staat zijn.
 • Een professionele zorgverlener, meestal een wijkverpleegkundige.
 • Schoolpersoneel, als een medewerker van school dit vrijwillig wil doen. De ouders blijven dan eindverantwoordelijk en instrueren de medewerker.

Vanuit welke wet wordt de zorg vergoed?

1. Leerlingen tot 18 jaar zonder Wlz-indicatie

 • Verpleging en daarmee samenhangende persoonlijke verzorging tijdens het onderwijs valt onder de zorgverzekering. Hierover maken ouders afspraken met de school. Dit geldt ook voor medische kindzorg op school, een combinatie van intensieve verpleging, verzorging en begeleiding. 
 • Alleen begeleiding: de Jeugdwet (gemeente).

2. Leerlingen boven de 18 jaar zonder Wlz-indicatie

Voor leerlingen boven de 18 jaar geldt:

 • Begeleiding wordt uit de Wmo geregeld (gemeente).
 • Verzorging wordt uit de Wmo of de Zorgverzekeringswet geregeld, afhankelijk van het soort verzorging.
 • Verpleging wordt uit de Zorgverzekeringswet geregeld.

3. Leerlingen met een Wlz-indicatie

Heeft uw kind een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz)? Dan wordt zorg op school vanuit de Wlz vergoed. Dat kan gaan om begeleiding, verzorging en verpleging. 

Afstemming ondersteuning thuis-school

Het is belangrijk om de zorg thuis en op school goed af te stemmen. Bijvoorbeeld in de vorm van een onderwijszorgarrangement. Daarvoor kunt u als ouder in gesprek gaan met de school en organisaties die de zorg organiseren (gemeente/zorgkantoor en de zorgaanbieder). U bespreekt wat uw kind nodig heeft, wie daarvoor verantwoordelijk is en wie wat uitvoert. 

 • Jeugdwet: Samenwerkingsverbanden passend onderwijs moeten een 'op overeenstemming gericht overleg' (oogo) voeren met gemeenten om de ondersteuning van leerlingen op school af te stemmen op die vanuit de Jeugdwet.
 • Zorgverzekeringswet: Ouders maken afspraken met de school over de inzet van ondersteuning vanuit de Zorgverzekeringswet.
 • Wet langdurige zorg: het zorgkantoor stemt het zorgplan van de leerling af met eventuele onderwijsaanbieders.