Verpleging/verzorging (jeugd): welke wet?

Verpleging is bijvoorbeeld wondverzorging, het toedienen van injecties, toediening van medicijnen en stomazorg. Bij verzorging gaat het bijvoorbeeld om hulp bij het aan- en uitkleden, het wassen en douchen en de verzorging van de huid. Dit wordt vaak hulp bij 'algemene dagelijkse levensverrichtingen' genoemd (ADL).

Onder welke zorgwetten valt verpleging en verzorging voor jeugd?

Verpleging en verzorging van jeugd kan georganiseerd en betaald worden vanuit:

 • Wet langdurige zorg (Wlz)
 • Zorgverzekeringswet (wijkverpleging)
 • Jeugdwet (alleen verzorging)

Kunt u zelf kiezen vanuit welke wet uw kind zorg krijgt?

Nee, dat kan niet. De aard van de zorgvraag van uw kind bepaalt onder welke wet de zorg en ondersteuning valt.

Wanneer Wet langdurige zorg (Wlz)?

Verpleging en verzorging valt onder de Wet langdurige zorg als uw kind als blijvend behoefte heeft aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid. Er zijn twee uitzonderingen:

 • Heeft uw kind complexe lichamelijke problemen of een lichamelijke beperking, zonder verstandelijke beperking (voorheen de IKZ-groep)? Dan krijgt uw kind wijkverpleging vanuit de Zorgverzekeringswet.
 • Is er sprake van gebruikelijke zorg? Gebruikelijke zorg wordt niet vergoed.  

Vooral kinderen met een verstandelijke, zintuiglijke of meervoudige beperking krijgen toegang tot de Wlz. Op heel jonge leeftijd is niet altijd vast te stellen of de zorgbehoefte blijvend is. U kunt dan later opnieuw een indicatie aanvragen. Zie hiervoor ook Wlz-zorg voor jeugd..

Wanneer wijkverpleging?

Als uw kind geen indicatie heeft voor Wlz-zorg, valt verpleging altijd onder wijkverpleging (Zorgverzekeringswet).

Vaak is naast verpleging ook verzorging nodig. In drie situaties valt verzorging voor jeugd ook onder wijkverpleging:

1. Combinatie van verpleging, verzorging en begeleiding

Voorheen sprak men hierbij van intensieve kindzorg (IKZ), maar die term wordt niet meer gebruikt. Verzorging en begeleiding vallen in deze situatie onder wijkverpleging (voor zover de begeleiding samenhangt met geneeskundige zorg). Het kind en het gezin leren bijvoorbeeld omgaan met complexe verpleegkundige handelingen (zoals beademing) en er is begeleiding bij de effecten hiervan op de ontwikkeling en opvoeding van het kind.

2. Palliatief terminale zorg

Uw kind krijgt palliatief terminale zorg als de levensverwachting minder dan 3 maanden is. Deze zorg wordt vanuit de Zorgverzekeringswet betaald.

3. Geneeskundige verzorging

Heeft uw kind verzorging nodig vanwege een medische aandoening? Dit wordt ‘geneeskundige verzorging’ genoemd. Voorbeelden zijn:

 • beademing, trachea canule en/of zuurstoftoediening;
 • epilepsiezorg (ook bij kinderen die moeilijk instelbaar zijn op medicatie);
 • monitorbewaking;
 • infuustherapieën;
 • nierdialyse;
 • wondzorg of stomazorg.

Wanneer Jeugdwet?

Verzorging valt onder de Jeugdwet als het nodig is vanwege de zelfredzaamheid van uw kind. Dit gaat vaak om kinderen met een ontwikkelingsachterstand, een verstandelijke of meervoudige beperking en kinderen met gedragsproblemen. Bijvoorbeeld een kind met autisme dat extra hulp nodig heeft om te leren zichzelf te verzorgen. Dit wordt ook wel ‘begeleidende verzorging’ genoemd.

Hoe weet u of de verzorging voor uw kind 'geneeskundig' of 'begeleidend' is?

Een kinderwijkverpleegkundige beoordeelt of de zorg voor uw kind geneeskundig of begeleidend is. Uw zorgverzekeraar helpt u zo nodig om een kinderwijkverpleegkundige te vinden.

De grenzen tussen geneeskundige en begeleidende verzorging zijn niet heel scherp.

 • Als uw kind ook begeleidende verzorging krijgt, is afstemming tussen de gemeente en de kinderwijkverpleegkundige erg belangrijk.
 • U kunt samen met deze partijen bespreken hoe de zorg het beste kan gaan aansluiten bij de behoefte van uw kind en uw gezin.
 • Is het niet duidelijk wie in uw situatie verantwoordelijk is voor de zorg? Neem dan contact op met het Juiste Loket.

Waar krijgt uw kind de zorg?

De zorg kan thuis, op school, in een kinderhospice of in een kinderdagverblijf gegeven worden.

Hoe wordt de zorg geleverd?

U kunt kiezen voor:

 • zorg 'in natura' (een zorgaanbieder regelt dan de zorg helemaal) , of
 • een persoonsgebonden budget om zelf zorg in te kopen.

Aandachtspunten als uw kind 18 jaar wordt

Heeft u een pgb?

Heeft u een pgb voor verpleging en verzorging van uw kind? Vanaf zijn 18e verjaardag is uw kind zelf verantwoordelijk voor het pgb. Regel op tijd (wettelijke) vertegenwoordiging als uw kind die verantwoordelijkheid niet zelf kan nemen. Een overzicht van de mogelijkheden staat op Goedvertegenwoordigd.nl.

Jeugdhulp eindigt als uw kind 18 jaar wordt

Als uw kind 18 jaar wordt stopt de verzorging via de Jeugdwet. Er zijn twee mogelijkheden:

 • Heeft uw kind blijvend 24 uur per dag zorg in de nabijheid of permanent toezicht nodig? Dan kunt u een Wlz-indicatie aanvragen bij het CIZ.
 • Uw kind kan wijkverpleging aanvragen bij de wijkverpleegkundige en een indicatie voor begeleiding en/of logeeropvang bij de gemeente (Wet maatschappelijke ondersteuning).

Advies van het Juiste Loket

U kunt bij het Juiste Loket terecht met vragen over zorg en ondersteuning voor kinderen met een intensieve zorgvraag. Voorbeelden zijn:

 • U weet niet welk(e) instantie(s) verantwoordelijk is/zijn voor de persoonlijke verzorging, begeleiding en/of verpleging en hoe u dit vervolgens kunt regelen.
 • U vraagt zich af of voor de intensieve zorg een indicatie vanuit de Wlz mogelijk is.

Ouders, verzorgers en professionals kunnen hiervoor contact opnemen met het Juiste Loket.