Ondersteuning bij dementie

Thuiswonende mensen met dementie en hun naasten kunnen in het hele ziekteproces ondersteuning krijgen van een begeleider of casemanager.

Welke hulp is mogelijk?

Een begeleider of casemanager:

  • geeft advies, informatie en ondersteuning.
  • stelt vast wat u en uw mantelzorger nodig hebben aan zorg. En geeft ook begeleiding.
  • bemiddelt bij hulpverlening en zorgverlening.
  • komt op voor de belangen van de verzorgde en van u als mantelzorger.
  • stelt samen met de huisarts van de verzorgde een zorgplan op. In het zorgplan staan uw wensen voor zorg en begeleiding. 

Onder welke zorgwetten valt ondersteuning bij dementie?

De ondersteuning valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), onder wijkverpleging vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) of onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Dit is afhankelijk van uw situatie.

Wmo: begeleiding bij dementie

Vaak is al bij beginnende dementie begeleiding in het dagelijks leven gewenst. Dat gaat om praktische hulp die nodig is om zelfstandig te blijven wonen. U kunt hiervoor terecht bij uw gemeente. Het verschilt per gemeente wie de begeleiding geeft. Het kan bijvoorbeeld een ouderenadviseur of een cliëntondersteuner zijn.

Zorgverzekering: casemanager dementie

Als uw huisarts dementie vermoedt, start een diagnosetraject. Vanaf dat moment is casemanagement dementie mogelijk. Dit valt onder de Zorgverzekeringswet. De casemanager is een vaste contactpersoon die u helpt om alle hulp te organiseren. Bijvoorbeeld wijkverpleging (persoonlijke verzorging en verpleging) en/of begeleiding in het dagelijks leven vanuit de Wmo en/of ondersteuning voor uw mantelzorger.

De Zorgstandaard Dementie beschrijft wat casemanagement inhoudt. Een wijkverpleegkundige stelt de indicatie voor casemanagement dementie. U kunt bij uw zorgverzekeraar navragen bij welke wijkverpleegkundige u terecht kunt.

Wet langdurige zorg: casemanager dementie

Heeft u een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz) en kiest u ervoor om (nog) thuis te blijven wonen? Dan kan casemanagement dementie een onderdeel zijn van uw Wlz-zorg. U kunt dan voor meer informatie terecht bij uw zorgkantoor.