Ondersteuning van cliënten en naasten

Van casemanager tot vertrouwenspersoon: er zijn verschillende professionals die cliënten en naasten ondersteunen bij het organiseren van hun zorg of bij klachten over de zorg. U vindt hier een korte toelichting per ondersteuner met een link naar uitgebreidere informatie.

Overzicht van professionals die cliënten en naasten ondersteunen in de zorg
Ondersteuner Toelichting
Casemanager dementie (Zvw)

Casemanagers dementie zijn onafhankelijke, vaste begeleiders voor mensen met dementie die thuis wonen. En voor hun mantelzorger(s) en naasten.

Meer informatie over casemanager dementie

Cliëntondersteuner Wmo

De onafhankelijk cliëntondersteuner Wmo helpt mensen met informatie, advies en kortdurende ondersteuning op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, preventieve zorg, jeugdhulp, zorg, onderwijs, wonen, werk en inkomen.

Meer informatie over de cliëntondersteuner Wmo

Cliëntondersteuner Wlz

De onafhankelijke cliëntondersteuner Wlz ondersteunt cliënten met een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz). De cliëntondersteuner geeft informatie en advies en helpt bij het vinden van passende Wlz zorg.

Meer informatie over de cliëntondersteuner Wlz

Cliëntvertrouwenspersoon Wzd

De cliëntvertrouwenspersoon Wzd (cvp) helpt bij vragen en klachten over onvrijwillige zorg op grond van de Wet zorg en dwang (ouderenzorg en gehandicaptenzorg).

Meer informatie over cliëntenvertrouwenspersoon Wzd

Familievertrouwenspersoon Wvggz

De familievertrouwenspersoon (fvp) geeft ondersteuning en advies aan familieleden, vrienden of bekenden van cliënten met een zorgmachtiging of crisismaatregel op grond van de Wet verplichte ggz (Wvggz). Het kan gaan over vragen over de zorg, over een klacht of problemen met de behandelaar.

Meer informatie over de familievertrouwenspersoon

Klachtenfunctionaris Wkkgz

De klachtenfunctionaris (KF) is er voor cliënten die ontevreden zijn over hun zorgaanbieder. De klachtenfunctionaris heeft een onafhankelijke positie en kan bemiddelen tussen cliënt en zorgaanbieder.

Meer informatie over de klachtenfunctionaris

Mantelzorgmakelaar

De mantelzorgmakelaar helpt mantelzorgers met alle regeltaken rond de zorg.

Meer informatie over de mantelzorgmakelaar

Metgezel (gespecialiseerde cliëntondersteuner Wlz)

De Metgezel biedt specialistische, onafhankelijke, deskundige en vraaggerichte ondersteuning op alle levensdomeinen in complexe situaties bij:

  • Zeer ernstige en meervoudige beperkingen (ZEVMB)
  • Ernstige vormen van autisme
  • Ernstige vormen van niet-aangeboren hersenletsel (NAH)
  • (Licht) verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblematiek (LVB+)
  • Naasten van mensen met zware zorg vanuit de Wlz

Meer informatie over de Metgezel

Patiënten- vertrouwenspersoon ggz

De patiëntenvertrouwenspersoon (PVP) is op de hoogte van de rechten en plichten van patiënten binnen de ggz en ondersteunt bij het vinden van een oplossing.

Meer informatie over de patiëntenvertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon jeugd (Jeugdwet)

De vertrouwenspersoon jeugd is er voor ieder kind, iedere jongere en iedere (pleeg)ouder die te maken heeft met jeugdzorg.

Meer informatie over de vertrouwenspersoon jeugd

Wettelijk vertegenwoordiger

De wettelijk vertegenwoordiger neemt beslissingen over zaken waarover iemand zelf niet (meer) kan beslissen.

  • Bewindvoerder: voor financiële zaken en beheer van goederen
  • Mentor: voor beslissingen over persoonlijke zaken: zorg, behandeling en begeleiding
  • Curator: voor beslissingen over persoonlijke én financiële zaken

Meer informatie over wettelijke vertegenwoordiging

Zorgarrangeur

Professional die cliënten ondersteunt als zij zorg of ondersteuning uit verschillende domeinen nodig hebben. Afhankelijk van de lokale afspraken heeft een zorgarrangeur mandaat om over de grenzen van de wetten heen zorg toe te wijzen. Daardoor heeft de cliënt met minder professionals te maken.

Dit is een proef in een aantal gemeenten, mogelijk gemaakt via de Regeling specifieke uitkering domeinoverstijgend samenwerken (spuk DOS)