Gewaarborgde hulp

De Minister van Langdurige Zorg en Sport is van plan om de verplichte gewaarborgde hulp bij een pgb vanuit de Wlz af te schaffen. Hier wordt nu aan gewerkt.

Wat betekent dat in de praktijk?

  • Voor handelingsbekwame budgethouders: het zorgkantoor gaat toetsen of u pgb-vaardig bent. Zo ja, dan kunt u zelf het pgb beheren. Zo nee, dan machtigt u een pgb-vaardig persoon die het pgb namens u beheert.
  • Niet-handelingsbekwame budgethouders: de door de rechter aangewezen wettelijk vertegenwoordiger beheert het pgb.

Voor deze voorgenomen wijziging moet de Regeling langdurige zorg aangepast worden. Ook zorgkantoren moeten hiervoor de nodige voorbereidingen treffen. Meer informatie over de ingangsdatum en het proces volgt later.

> Kamerbrief Stand van zaken pgb van 5 juli 2023.