Persoonsgebonden budget vanuit de Wlz

Een persoonsgebonden budget (pgb) is een bedrag waarmee u zelf zorg inkoopt. Met een pgb vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) kunt u langdurige, intensieve zorg inkopen.

Zorg vanuit de Wet langdurige zorg is zorg voor jeugd en volwassenen die hun hele leven permanent toezicht of 24-uurszorg in de nabijheid nodig hebben. Als zij thuis blijven wonen kunnen zij de zorg zelf inkopen en organiseren met een pgb.  

Voorwaarden voor het Wlz-pgb

Om een Wlz-pgb te krijgen moet u aan enkele voorwaarden voldoen:

 • U (of uw kind) heeft een indicatie voor zorg vanuit de Wlz.
 • U heeft met het zorgkantoor besproken waarom een pgb geschikt voor u is (bewuste keuze gesprek).
 • U schrijft in een budgetplan welke zorg u inkoopt en bij welke zorgverlener(s).
 • U sluit met iedere zorgverlener een zorgovereenkomst af. Daarin staan zakelijke afspraken, zoals het uurloon. Soms moet u ook zorgbeschrijving invullen. Daarin staat hoe uw zorg eruit gaat zien.
 • U mag een persoon aanwijzen die het pgb voor u beheert. Soms is dat verplicht (zie hiervoor: gewaarborgde hulp).

UItgebreide informatie hierover vindt u in de Infographic Pgb-vaardigheid op Rijksoverheid.nl.

U mag geen behandeling betalen uit het pgb.

Aanvraag van het Wlz-pgb

De aanvraag van een pgb voor Wlz-zorg gaat in een aantal stappen:

 • U heeft eerst een indicatie nodig voor Wlz-zorg. Die kunt u aanvragen bij het CIZ.
 • Het CIZ beoordeelt of u in aanmerking komt voor Wlz-zorg.
 • Het CIZ stuurt de indicatie naar het zorgkantoor in uw regio.
 • U vraagt bij het zorgkantoor een pgb voor Wlz-zorg aan.
 • Het zorgkantoor bespreekt met u of een pgb bij u past.

Het zorgkantoor kan beslissen dat u de zorg beter in natura kunt krijgen dan via een pgb.

Hoogte van het Wlz-pgb

Het budget moet hoog genoeg zijn om de zorg in te kopen die u nodig heeft. Het CIZ heeft vastgesteld welke zorg nodig is. Dit staat in uw zorgprofiel.

Tarieven en betalingen

Per soort zorg zijn maximale tarieven vastgesteld. Dit gebeurt landelijk. De maximumtarieven staan in de  Tarieventabel 2024. Vraagt uw zorgverlener een hoger tarief? Dan mag u het deel boven het maximumtarief niet uit uw pgb betalen. U mag dat wel zelf bijbetalen, als u dat wilt en kunt.

Formeel tarief bij een pgb vanuit de Wlz

Het Wlz-pgb kent een formeel en een informeel tarief. Het formele tarief is hoger dan het informele. Deze zorgverleners mogen het formele tarief rekenen:

 • zorgverleners die als zorgverlenende organisatie staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, of;
 • zorgverleners die staan ingeschreven in het BIG-register en geen familie zijn van de budgethouder, of;
 • zelfstandigen zonder personeel (zzp’er) die geen familie zijn van de budgethouder.

Het zorgkantoor geeft informatie over de hoogte van de tarieven.

Familieleden of mantelzorgers inhuren met uw Wlz-pgb

U mag familieleden of mantelzorgers inschakelen om de zorg te geven. U kunt hen uit het pgb betalen. Zij moeten u wel de zorg geven waarvoor het pgb bedoeld is, dus de zorg die in uw Wlz-indicatie staat. U sluit dan een contract (zorgovereenkomst) af met uw familielid of mantelzorger. Gebruik hiervoor het model Zorgovereenkomst met partner of familielid van de Sociale Verzekeringsbank.

Familieleden en mantelzorgers betaalt u het informele tarief (maximaal € 24,44 in 2024).

Betalingen vanuit het Wlz-pgb (trekkingsrecht)

U krijgt het pgb niet op uw eigen rekening gestort. Het Servicecentrum PGB van de Sociale Verzekeringsbank regelt de betalingen op basis van de zorgovereenkomsten die u met de hulpverleners heeft afgesloten. Dit heet 'trekkingsrecht'. U houdt wel zelf de regie over de zorg die u inkoopt.

Zie voor meer informatie: Dienstverlening PGB van de SVB.

Eigen bijdrage bij een Wlz-pgb

Bent u 18 jaar of ouder? Dan betaalt u een eigen bijdrage, net als mensen met zorg in natura dat doen. U moet de eigen bijdrage van uw eigen inkomen betalen. U kunt dit bedrag dus niet uit het pgb betalen.

De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen, vermogen, leeftijd en gezinssamenstelling. Het CAK berekent uw eigen bijdrage en stuurt u een rekening. Meer informatie vindt u op de website van het CAK.

Jeugd onder de 18 jaar betaalt geen eigen bijdrage voor Wlz-zorg.

Advies en cliëntondersteuning bij een Wlz-pgb

 • Per Saldo is een belangenorganisatie voor budgethouders. U kunt hier terecht voor informatie en advies over het pgb.
 • Voor hulp bij de administratie kunt u terecht op ePGB en bij Dienstverlening PGB van de SVB.
 • Bij de aanvraag van een pgb kan het verstandig zijn om hulp te vragen van een onafhankelijke cliëntondersteuner.

Handige documenten