Logeeropvang

Logeeropvang is tijdelijke opvang voor mensen met een ziekte, beperking, een psychische aandoening of dementie. Het is bedoeld om mantelzorgers te ontlasten. Dit wordt ook wel vervangende zorg of respijtzorg genoemd.

► Het gaat hier om logeeropvang voor volwassenen. Zie voor jeugd: Logeeropvang voor jeugd

Wat is logeeropvang?

Bij logeeropvang overnacht u bij een zorgaanbieder. De zorginstelling biedt de benodigde zorg, zoals begeleiding, persoonlijke verzorging of verpleging. En er zijn activiteiten.

Veilige woonomgeving en leefomgeving

Een logeeropvang of zorginstelling moet een veilige woonomgeving en leefomgeving bieden. En alle zorg die nodig is om veilig te logeren.

Kortdurend logeren: nachtopvang

Er bestaat ook kortdurende logeeropvang. Bijvoorbeeld voor mensen die niet thuis kunnen slapen, omdat hun vaste verzorger er dan niet is. Of omdat er ’s nachts verzorging nodig is die thuis niet te krijgen is. Daarvoor bestaat nachtopvang in een zorginstelling of verpleeghuis.

Waar vindt u logeeropvang?

 • Adressen van een logeeropvang bij u in de buurt: Sociale kaart Nederland.
 • Het Wmo-loket van uw gemeente of een welzijnsorganisatie voor ouderen kan u helpen aan adressen voor nachtopvang voor ouderen. 
 • Het zorgkantoor kan u helpen als u een indicatie heeft voor Wlz-zorg.

Vergoeding vanuit de Wmo

Logeeropvang valt onder de Wmo als:

 • u 18 jaar of ouder bent, en
 • u een ziekte of een beperking heeft en met Wmo-ondersteuning langer zelfstandig kunt blijven wonen, en 
 • uw mantelzorger af en toe rust nodig heeft, en
 • u geen indicatie heeft voor de Wet langdurige zorg (Wlz).  

Logeeropvang vanuit de Wmo kunt u aanvragen bij uw gemeente. 

Vergoeding vanuit de Wlz

Logeeropvang valt onder de Wlz als:

Samenhangende zorg

De Wlz stelt deze eisen aan logeeropvang: er moet sprake zijn van een veilige woon- en leefomgeving en van samenhangende zorg. Samenhangende zorg betekent dat alle zorg wordt gegeven die nodig is om veilig te logeren. Het schoonmaken van de logeerruimte en het eten en drinken horen allemaal bij het logeren. 

Hoe organiseert u logeeropvang vanuit de Wlz?

Heeft u een Wlz-indicatie? Dan kunt u voor de logeeropvang bij uw zorgkantoor terecht. Logeeropvang in de Wlz kan maximaal 156 nachten per jaar. Vervoer naar de logeeropvang wordt niet vergoed. Soms wordt dit vervoer wel vergoed vanuit een andere wet:

 • Heeft u recht op rolstoelvervoer? Dit wordt vergoed vanuit de Zvw. Ook als u een Wlz-indicatie heeft. U kunt hiervoor een machtiging aanvragen bij uw zorgverzekeraar. Het Zorginstituut geeft meer informatie over rolstoelvervoer vanuit de zorgverzekering
 • Als u geen recht heeft op vervoer vanuit de Zvw, kunt u een aanvraag doen bij uw gemeente voor sociaal vervoer. De gemeente kan dit vervoer vergoeden, maar is dat niet verplicht. 

Zorg in natura

Krijgt u Wlz-zorg thuis 'in natura', dus niet vanuit een persoonsgebonden budget? Dan kunt u alleen logeren bij zorgaanbieders die een contract hebben met het zorgkantoor.

Persoonsgebonden budget vanuit de Wlz

Heeft u een persoongebonden budget voor Wlz-zorg? Dan geldt het volgende.

Logeren bestaat uit twee onderdelen:

 • het korte verblijf in de logeervoorziening;
 • de zorg die u op die locatie krijgt.

De kosten voor de zorg kunt u altijd uit uw pgb betalen. U kunt de kosten voor het verblijf ook uit uw pgb betalen als u logeert in een logeervoorziening: een veilige woon- en leefomgeving waar u samenhangende zorg krijgt (zie hierboven). 

Logeren bij familieleden mag u niet betalen uit het pgb.

Kunt u zelf kiezen uit welke wet u logeeropvang wilt?

Nee, dat kan niet. De aard van uw zorgvraag bepaalt onder welke wet de logeeropvang valt. Daarbij geldt:

 • Voldoet u niet aan de voorwaarden voor Wlz-zorg? Dan kunt u bij uw gemeente terecht voor logeeropvang (Wmo).
 • Voldoet u wel aan de voorwaarden voor Wlz-zorg? Dan hoeft de gemeente u geen logeeropvang te bieden. U kunt terecht bij uw zorgkantoor. 

Komt u er niet uit?

Is niet duidelijk waar u moet zijn of wordt u van het ene loket naar het andere gestuurd? Neemt dan contact op met het Juiste Loket voor persoonlijk advies.