Zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz)

De Wet langdurige zorg (Wlz) is er voor mensen met een chronische ziekte of beperking die blijvend 24 uur per dag toezicht of zorg nodig hebben. Wie komt hiervoor in aanmerking en hoe gaat dat in de praktijk?

Wanneer komt u in aanmerking voor Wlz-zorg?

Die indicatie is mogelijk als u aan deze drie voorwaarden voldoet:

 1. Het is duidelijk dat u blijvend (= levenslang) zorg nodig heeft.
 2. U heeft permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig.
 3. U voldoet aan de grondslag (= het soort ziekte of beperking).

Toelichting op deze voorwaarden

Wlz-zorg voor jeugd

Ook kinderen kunnen zorg vanuit de Wlz krijgen. Zie hiervoor: Jeugd en Wet langdurige zorg.

Mantelzorg wordt niet meegewogen in de Wlz

Het CIZ kijkt bij de indicatiestelling uitsluitend naar uw eigen beperkingen. Voor Wlz-zorg is het niet van belang of er mensen in uw omgeving zijn die hulp kunnen geven (mantelzorg). Ook de geschiktheid van de woning telt niet mee.

Heeft u het idee dat de eventuele hulp uit uw omgeving toch meetelt bij de indicatiestelling voor de Wlz? Neem dan contact op Juiste Loket voor advies.

Wlz-zorg aanvragen

Wlz-zorg vraagt u aan bij het CIZ. Het CIZ beoordeelt of u zorg kunt krijgen uit de Wlz. Voor mensen die de gevolgen van een aanvraag niet goed overzien, kan de wettelijk vertegenwoordiger de aanvraag doen. Hiervoor gelden een aantal spelregels; kijk hiervoor bij Wlz-zorg aanvragen.

Wat kunt u met een Wlz-indicatie?

Met een Wlz-indicatie kunt u:

 • Wonen in een zorginstelling, bijvoorbeeld een verpleeghuis,  een instelling voor verstandelijk, lichamelijk of zintuiglijk gehandicapten, een GGZ-instelling of beschermd wonen. Uw verblijf is inclusief maaltijden, huishoudelijke hulp en uitstapjes.
 • Zelfstandig wonen met volledige zorg van een zorginstelling (volledig pakket thuis). Als u intensieve zorg nodig heeft en veilig en gezond thuis kunt blijven wonen.
 • Zelfstandig wonen en zelf zorg inkopen met een persoonsgebonden budget (pgb).
 • Zelfstandig wonen en zelf kiezen van wie u welke zorg krijgt (modulair pakket thuis).

In uw zorgprofiel staat welke zorg en ondersteuning u kunt krijgen. In het Wlz-kompas van het Zorginstituut staat uitgebreider wat deze zorg inhoudt.

Samen met uw partner?

Heeft u een indicatie voor de Wlz en kiest u voor een opname in een zorginstelling? Dan kan uw eventuele partner in dezelfde instelling gaan wonen. Partner is: echtgenoot, geregistreerde partner of partner met wie u samenwoont).

 • Uw partner hoeft zelf geen Wlz-indicatie te hebben.
 • Uw partner kan in de instelling blijven wonen als u naar een andere instelling verhuist of als u overlijdt.
 • Uw partner heeft recht op een woonplek, maaltijden en schoonmaak van de kamer of het appartement.

Zorg thuis vanuit de Wet langdurige zorg

U kunt er ook voor kiezen om thuis te blijven wonen. Dit is alleen mogelijk als het zorgkantoor vaststelt dat uw thuissituatie veilig is. U heeft bijvoorbeeld voldoende toezicht. De zorg thuis mag ook niet (veel) duurder zijn dan dezelfde zorg in een zorginstelling.

Oftewel: het zorgkantoor toetst of de zorg thuis 'verantwoord en doelmatig' is.

Kunt u een indicatie voor de Wet langdurige zorg laten intrekken?

Heeft u een Wlz-indicatie maar wilt u liever langdurige zorg en ondersteuning via uw zorgverzekeraar en/of gemeente? Het CIZ kan de Wlz-indicatie niet om die reden intrekken. Alleen als u geen permanent toezicht en/of 24 uur per dag zorg in de nabijheid meer nodig heeft, kan het CIZ uw zorgvraag opnieuw onderzoeken en eventueel vaststellen dat u geen recht meer heeft op Wlz-zorg.

Eigen bijdrage

U betaalt elke maand een eigen bijdrage. Die eigen bijdrage is afhankelijk van:

 • uw inkomen
 • uw vermogen (spaargeld)
 • uw leeftijd
 • uw woonsituatie, bijvoorbeeld of u alleen woont of met een partner
 • het soort zorg dat u ontvangt (het aantal uur zorg maakt niet uit)

Bereken uw eigen bijdrage voor zorg via de Wlz met de rekenhulp van CAK.

U betaalt de eigen bijdrage aan het CAK. Het zorgkantoor geeft uw gegevens door. Het CAK vraagt gegevens over uw inkomen en vermogen (spaargeld) aan de Belastingdienst of het UWV. Met die gegevens berekent het CAK uw eigen bijdrage. U ontvangt elke maand een factuur.