Wat is Wlz-zorg?

Wlz-zorg is er voor mensen die 24 uur per dag toezicht of zorg nodig hebben. Bijvoorbeeld verpleging, verzorging, begeleiding of toezicht. Wlz staat voor Wet langdurige zorg.

Voorwaarden voor zorg vanuit de Wlz

U komt in aanmerking voor Wlz-zorg als u aan deze voorwaarden voldoet:

 1. Het is duidelijk dat u blijvend (= levenslang) zorg nodig heeft.
 2. U heeft dag en nacht zorg en/of toezicht nodig.
 3. Er is een risico op ernstig nadeel als u geen zorg/toezicht heeft.
 4. U heeft de juiste grondslag (= soort ziekte of beperking). 

Het CIZ bepaalt of u aan deze voorwaarden voldoet.

Toelichting op de voorwaarden

Intensieve zorg valt niet altijd onder de Wlz

Het kan zijn dat u intensieve zorg nodig heeft en toch geen Wlz-indicatie krijgt. Namelijk in deze drie situaties:

 1. U weet zelf wanneer u hulp nodig heeft, en
  • U kunt die hulp ook zelf oproepen, bijvoorbeeld met een telefoon of alarmknop, en
  • U kunt even wachten op hulp zonder dat er direct ernstige problemen ontstaan.
 2. U heeft niet uw hele leven zorg in de buurt nodig.
 3. Het is nog niet duidelijk of u uw hele leven zorg in de buurt nodig heeft.

Komt u niet in aanmerking voor de Wlz? Dan zijn de zorgverzekeraar en gemeente verantwoordelijk voor uw zorg en ondersteuning.

► Zie hiervoor: Wijkverpleging  en Wmo-ondersteuning.

Welke zorg is mogelijk vanuit de Wlz?

Vanuit de Wlz zijn verschillende vormen van zorg mogelijk. Welke zorg u ontvangt hangt af van uw situatie. Voorbeelden zijn:

 • Verblijf (wonen) in een instelling
 • Eten en drinken
 • Schoonmaak / huishoudelijke hulp
 • Persoonlijke verzorging, zoals hulp bij het douchen en aankleden
 • Begeleiding, zoals hulp bij de administratie en bij sociale contacten
 • Verpleging, zoals wondverzorging of stomazorg
 • Behandeling, bijvoorbeeld om vaardigheden te leren of behouden
 • Hulpmiddelen
 • Vervoer naar dagbesteding of dagbehandeling
 • Logeeropvang
 • Geestelijke gezondheidszorg (blijvend intensieve psychische zorg).

► Zie ook het Wlz-kompas van het Zorginstituut.

Wlz-zorg voor jeugd

Ook kinderen en jongeren kunnen zorg vanuit de Wlz krijgen. Dat gebeurt vooral bij een ernstige verstandelijke beperking.

► Zie hiervoor: Jeugd en Wet langdurige zorg.

Wlz-zorg aanvragen

Om Wlz-zorg te krijgen, heeft u een indicatie nodig. U kunt de indicatie aanvragen bij het CIZ. Het CIZ onderzoekt of u recht heeft op Wlz-zorg.

► Zie hiervoor: Wlz-zorg aanvragen

Thuis of in een instelling?

Met een Wlz-indicatie kunt u in een zorginstelling wonen. Bijvoorbeeld een verpleeghuis, een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking of wonen met psychische zorg.

► Zie hiervoor: Verblijf in een zorginstelling.

Uw grondslag bepaalt in welke instelling u kunt wonen. De grondslag is bijvoorbeeld een verstandelijke beperking of een psychische aandoening. Soms wordt hiervan afgeweken, in overleg met de zorginstelling en het zorgkantoor.

Wilt u liever thuis blijven wonen? Het zorgkantoor bekijkt dan of dat in uw situatie mogelijk is. Een aandachtspunt is het regelen van 24 uurszorg en toezicht.

► Zie hiervoor: Dag en nacht zorg/toezicht bij Wlz-zorg thuis.

Een Wlz-indicatie is blijvend

Een Wlz-indicatie blijft uw hele leven geldig. Misschien wilt u toch liever zorg via uw zorgverzekeraar en/of gemeente. Het CIZ kan de Wlz-indicatie echter niet om die reden intrekken.

De Wlz-indicatie vervalt alleen als u niet meer aan de voorwaarden voor de Wlz voldoet. Is uw situatie zo verbeterd dat u geen 24 uurs zorg en toezicht meer nodig heeft? Dan kunt u een herindicatie aanvragen. Het CIZ onderzoekt zorgbehoefte dan opnieuw.

Eigen bijdrage

U betaalt elke maand een eigen bijdrage. Die eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen/spaargeld en uw woonsituatie. Het CAK berekent uw eigen bijdrage.

► Zie hiervoor: Eigen bijdrage in de Wlz op de website van het CAK.

Eigen bijdrage en AOW

Woont u of uw partner in een zorginstelling en krijgt u of uw partner een AOW? Dan kunt u bij de SVB uw AOW voor gehuwden veranderen naar een AOW voor ongehuwden. Als u daarvoor kiest, dan krijgt u een hoger AOW-pensioen. Maar let op: een AOW voor ongehuwden kan soms (grote) gevolgen hebben voor uw eigen bijdrage.

► Zie hiervoor: Ik heb mijn AOW veranderd bij de SVB op de website van het CAK.

Vaste eigen bijdrage bij klein aantal uren zorg vanuit mpt

Gebruikt u een modulair pakket thuis (mpt) en heeft u maximaal 20 uur zorg per maand? Dan betaalt u in 2024 voor die maand(en) een eigen bijdrage van € 28,60.