Wat is Wlz-zorg?

De Wet langdurige zorg (Wlz) is er voor mensen met een chronische ziekte of beperking die blijvend 24 uur per dag toezicht of zorg nodig hebben.

Een indicatie voor Wlz-zorg

Om Wlz-zorg te krijgen, heeft u een indicatie nodig. U kunt de indicatie aanvragen bij het CIZ. Het CIZ onderzoekt of u recht heeft op Wlz-zorg. Daarvoor gelden enkele voorwaarden.

Na de aanvraag krijgt u een indicatiebesluit. In deze brief staat of u recht heeft op Wlz-zorg. Als dat zo is, krijgt u ook een zorgprofiel. Hierin staat welk 'pakket' zorg past bij uw zorgvraag.

Voorwaarden voor Wlz-zorg

Voor Wlz-zorg gelden drie voorwaarden:

 1. Het is duidelijk dat u blijvend (= levenslang) zorg nodig heeft.
 2. U heeft permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig.
 3. U voldoet aan de grondslag (= het soort ziekte of beperking). 

Toelichting op deze voorwaarden

Welke zorg is mogelijk vanuit de Wlz?

Vanuit de Wlz zijn verschillende vormen van zorg mogelijk. Welke zorg u ontvangt hangt af van uw situatie. Voorbeelden van zorg die mogelijk is vanuit de Wlz:

 • Verblijf (wonen) in een instelling
 • Eten en drinken
 • Schoonmaak / huishoudelijke hulp
 • Persoonlijke verzorging, zoals hulp bij het douchen en aankleden
 • Begeleiding, zoals hulp bij de administratie en bij sociale contacten
 • Verpleging, zoals wondverzorging of stomazorg
 • Behandeling, bijvoorbeeld om vaardigheden te leren of behouden
 • Hulpmiddelen en voorzieningen (zie hiervoor: hulpmiddelen bij Wlz-zorg)
 • Vervoer naar dagbesteding of dagbehandeling
 • Logeeropvang
 • Geestelijke gezondheidszorg (wanneer u blijvend intensieve psychische zorg nodig heeft).

In het Wlz-kompas van het Zorginstituut staat uitgebreid wat deze zorg inhoudt.

Wlz-zorg voor jeugd

Ook kinderen kunnen zorg vanuit de Wlz krijgen.

Zie hiervoor: Jeugd en Wet langdurige zorg.

Wettelijk vertegenwoordiger

Kunt u de gevolgen van een aanvraag niet goed overzien? Dan kan uw wettelijk vertegenwoordiger de aanvraag doen. Hiervoor gelden enkele spelregels.

Zie hiervoor: Wlz-zorg aanvragen.

Thuis blijven wonen of naar een instelling verhuizen

Met een Wlz-indicatie kunt u altijd kiezen voor verblijf (wonen in een zorginstelling). Vaak is het ook mogelijk om thuis te blijven wonen.

Wonen in een zorginstelling

Met een Wlz-indicatie kunt u wonen in een verpleeghuis, een instelling voor mensen met een beperking (verstandelijk, lichamelijk of zintuiglijk) of een beschermde woonvorm met psychische zorg.

Uw grondslag bepaalt in welke instelling u kunt wonen. Al is het soms wel mogelijk om daarvan af te wijken, in overleg met de zorginstelling en het zorgkantoor.

Zorg thuis vanuit de Wet langdurige zorg

U kunt er ook voor kiezen om thuis te blijven wonen. Dit is alleen mogelijk als het zorgkantoor vaststelt dat uw thuissituatie veilig is. U heeft bijvoorbeeld voldoende toezicht. De zorg thuis mag ook niet (veel) duurder zijn dan dezelfde zorg in een zorginstelling.

Oftewel: het zorgkantoor toetst of de zorg thuis 'verantwoord en doelmatig' is.

Wlz-zorg thuis kan op verschillende manieren geleverd worden:

 • Eén zorginstelling levert de volledig zorg bij u thuis (volledig pakket thuis, vpt). Dit is geschikt als u intensieve zorg nodig heeft en veilig en gezond thuis kunt blijven wonen.
 • U koopt zelf zorg in met een persoonsgebonden budget (pgb).
 • U kiest welke onderdelen uit uw zorgprofiel u wilt afnemen (modulair pakket thuis, mpt). De zorg kan dan door verschillende zorgaanbieders geleverd worden.
 • Een combinatie van een persoonsgebonden budget en een modulair pakket thuis is ook mogelijk.

Uw partner kan mee naar een zorginstelling

Heeft u een indicatie voor de Wlz en kiest u voor een opname in een zorginstelling? Dan kan uw eventuele partner in dezelfde instelling gaan wonen. Partner is: echtgenoot, geregistreerde partner of partner met wie u samenwoont.

 • Uw partner hoeft zelf geen Wlz-indicatie te hebben.
 • Uw partner kan in de instelling blijven wonen als u naar een andere instelling verhuist of na uw overlijden.
 • Uw partner heeft recht op een woonplek, maaltijden en schoonmaak van de kamer of het appartement.

Partneropname is mogelijk in de ouderenzorg en gehandicaptenzorg; het is niet mogelijk bij GGZ Wonen.

Kunt u een Wlz-indicatie laten intrekken?

Een Wlz-indicatie blijft uw hele leven geldig. Het kan zijn dat u toch liever zorg via uw zorgverzekeraar en/of gemeente krijgt. Het CIZ kan de Wlz-indicatie echter niet zomaar intrekken. Dat kan alleen als u niet meer aan de voorwaarden voor de Wlz voldoet, dus als uw situatie is veranderd. Het CIZ onderzoekt uw zorgvraag dan opnieuw.

Eigen bijdrage

U betaalt elke maand een eigen bijdrage. Die eigen bijdrage is afhankelijk van:

 • uw inkomen
 • uw vermogen (spaargeld)
 • uw leeftijd
 • uw woonsituatie, bijvoorbeeld of u alleen woont of met een partner
 • het soort zorg dat u ontvangt (het aantal uur zorg maakt niet uit)

Bereken uw eigen bijdrage voor zorg via de Wlz met de rekenhulp van CAK.

U betaalt de eigen bijdrage aan het CAK. Het zorgkantoor geeft uw gegevens door. Het CAK vraagt gegevens over uw inkomen en vermogen (spaargeld) aan de Belastingdienst of het UWV. Met die gegevens berekent het CAK uw eigen bijdrage. U ontvangt elke maand een factuur.