Wlz-zorg aanvragen

U kunt zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) aanvragen bij het CIZ. Het CIZ toetst of u voldoet aan de voorwaarden. Voor mensen die niet goed kunnen overzien wat een aanvraag inhoudt, kan een wettelijk vertegenwoordiger de aanvraag doen.

Zelf een aanvraag doen

Zorg uit de Wlz vraagt u aan bij het CIZ. U moet de aanvraag zelf ondertekenen. zodat duidelijk is dat u uit vrije wil om een indicatiebesluit vraagt. Dit is wettelijk vastgesteld. Het is belangrijk dat u zelf achter de aanvraag staat omdat:

  • Een Wlz-indicatie in principe levenslang geldt. U kunt na toekenning van de indicatie niet 'terug' naar langdurige zorg via uw gemeente of zorgverzekeraar.
  • U een eigen bijdrage betaalt voor Wlz-zorg. 

U kunt ook iemand machtigen om namens u de aanvraag te doen. U moet dan het machtigingsformulier zelf ondertekenen. Zie voor meer informatie de website van het CIZ.

Aanvraag voor een ander doen

Aanvraag voor iemand die de gevolgen van een aanvraag niet goed overziet

Als iemand niet goed kan overzien waar hij een aanvraag voor doet en wat de gevolgen hiervan zijn, mag hij niet zelf een aanvraag doen voor de Wlz. De aanvraag moet worden gedaan door:

  • een wettelijk vertegenwoordiger (door de rechter aangewezen), of
  • een gemachtigde benoemd in een eerder opgesteld levenstestament of eerder opgestelde volmacht.

Aanvraag voor kinderen en jongeren (< 18 jaar)

Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar mogen deze personen de aanvraag ondertekenen:

  • Ouders (die het gezag over het kind hebben). De handtekening van één ouder is voldoende.
  • Voogd (bij ondertoezichtstelling). De voogd heeft het gezag over het kind als beide ouders niet (meer) in staat zijn om voor hun kind te zorgen. Stuur een kopie van de rechterlijke uitspraak als bewijsstuk mee

Onvrijwillige opname en verblijf

Heeft u een familielid met een verstandelijke beperking of dementie die niet meer thuis kan blijven wonen? Het kan zijn dat uw familielid hier zelf niet meer goed kan beslissen. Een opname valt dan onder de Wet zorg en dwang (Wzd). In artikel 21 van de Wzd is geregeld dat het CIZ hiervoor een 'besluit tot opname en verblijf' kan nemen.

De aanvraag hiervoor mag niet worden ondertekend door de cliënt zelf. U kunt als familielid de aanvraag doen. Een zorgaanbieder kan u hierbij helpen.

Gecombineerde aanvraag: onvrijwillige opname én Wlz-aanvraag

In de praktijk valt een aanvraag voor een besluit tot opname en verblijf vaak samen met een aanvraag voor een indicatie voor Wlz-zorg. Ook is vaak een vervolgaanvraag voor Wlz-zorg nodig voor een cliënt die al een besluit tot opname en verblijf (art. 21 Wzd) of een rechterlijke machtiging heeft. Dan geldt het handtekeningenbeleid van de Wet zorg en dwang.

Als familielid mag u de aanvraag voor Wlz-zorg ondertekenen als:

  • u voor dezelfde opname ook een besluit tot opname en verblijf (art. 21 Wzd) of een rechterlijke machtiging aanvraagt, of
  • als de cliënt al een besluit tot opname en verblijf (art. 21) of een rechterlijke machtiging heeft.

Een zorgaanbieder mag dit, in tegenstelling tot familie, niet.

Het kan zijn dat de aanvraag voor het besluit tot opname en verblijf (art. 21) wordt ingetrokken na behandeling van uw aanvraag. Dan vervalt het handtekeningbeleid van de Wzd en gelden de algemene regels voor Wlz-aanvragen.

De Wlz kent alleen benoemde vertegenwoordigers

De vertegenwoordiging van mensen die geen beslissingen kunnen nemen over hun zorg en gezondheid, is geregeld in de WGBO. Het gaat om:

  • benoemde vertegenwoordigers (curator, mentor, schriftelijk gemachtigde), en
  • niet benoemde vertegenwoordigers (echtgenoot/geregistreerd partner of andere levensgezel van de patiënt, een ouder, een kind, een broer/zus).

De Wet langdurige zorg is een financieringswet. De Wlz kent alleen de benoemde vertegenwoordigers (wettelijk vertegenwoordigers of gemachtigden in een levenstestament/volmacht). Dit is een verschil met de WGBO.

Niet-benoemde vertegenwoordigers kunnen daarom geen Wlz-aanvraag ondertekenen, tenzij ze gemachtigd zijn door de cliënt zelf en in de hierboven beschreven uitzondering van een gecombineerde aanvraag.

Mantelzorg wordt niet meegewogen in de Wlz

Het CIZ kijkt bij de indicatiestelling uitsluitend naar uw eigen beperkingen. Voor Wlz-zorg is het niet van belang of er mensen in uw omgeving zijn die hulp kunnen geven (mantelzorg). Ook de geschiktheid van de woning telt niet mee.

Heeft u het idee dat de eventuele hulp uit uw omgeving toch meetelt bij de indicatiestelling voor de Wlz? Neem dan contact op Juiste Loket voor advies.