Jongeren met jeugdhulp die 18 jaar worden

De Jeugdwet is bedoeld voor jongeren tot 18 jaar. Hoe kan de hulp en zorg voortgezet worden als een jongere 18 jaar wordt?

Voortzetting jeugdhulp vanuit de Jeugdwet

Jeugdhulp stopt meestal als uw kind 18 jaar wordt. Soms wordt de jeugdhulp verlengd. Dan blijft de zorg voor uw kind onder de Jeugdwet vallen. Dit duurt maximaal 5 jaar, tot uw kind 23 jaar is. Wanneer is dat mogelijk?

  • Als de jeugdhulp voor uw kind op zijn 18e verjaardag nog niet afgerond is, of
  • Als uw kind voor zijn 18e jeugdhulp heeft gehad en binnen een half jaar nadat de hulp is gestopt weer hulp nodig heeft. 

De gemeente beslist of uw kind na zijn 18e verjaardag verlengde jeugdhulp kan krijgen. 

Voortzetting behandeling in een jeugdinstelling 

Woont uw kind op grond van de Jeugdwet tijdelijk in een jeugdinstelling en wordt hij in die instelling behandeld? Dan bepaalt de behandelaar of de behandeling in de instelling na de 18e verjaardag nog nodig is. Zo ja, dan wordt de behandeling betaald op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz). De wettelijk vertegenwoordiger van de jongere moet samen met de behandelaar ruim voor de 18e verjaardag een indicatie aanvragen bij het CIZ. Het gaat dan om een zorgprofiel LVG of SGLVG. Op de website van het CIZ staat welke informatie nodig is bij de aanvraag van deze zorgprofielen.

Meer informatie: Behandeling van gedragsproblemen (Wlz).

Voortzetting persoonlijke verzorging

Persoonlijke verzorging voor jeugd valt soms onder de Jeugdwet. Namelijk als 'begeleidende verzorging' nodig is. Meer informatie daarover vindt u op de pagina Verpleging en verzorging voor jeugd.

Begeleidende verzorging voor volwassenen valt onder de Wmo. U kunt bij de gemeente navragen hoe de overgang van Jeugdwet naar Wmo gaat.

Heeft uw kind geneeskundige verzorging nodig? Dat valt onder de Zorgverzekeringswet. Uw kind kan hiervoor een indicatie aanvragen bij een wijkverpleegkundige. Zie wijkverpleging voor meer informatie.

Meer informatie

De website van het Nederlands Jeugdinstituut geeft informatie over de overgang van 18- naar 18+.