Jongeren met jeugdhulp die 18 jaar worden

De Jeugdwet is bedoeld voor jongeren tot 18 jaar. Hoe kan de hulp en zorg voortgezet worden als een jongere 18 jaar wordt?

Vanaf 18 jaar: toegang tot andere zorgwetten

Jeugdhulp stopt meestal als uw kind 18 jaar wordt. Vanaf die leeftijd kan uw kind vaak hulp krijgen vanuit een andere wet:

Voortzetting jeugdhulp vanuit de Jeugdwet

Soms wordt de jeugdhulp verlengd. Dan blijft de zorg voor uw kind onder de Jeugdwet vallen. Dit duurt maximaal 5 jaar, tot uw kind 23 jaar is. Wanneer is dat mogelijk?

  • Als de jeugdhulp voor uw kind al is gestart en op de 18e verjaardag nog niet is afgerond, of
  • Als voordat uw kind 18 jaar wordt, bepaald is dat jeugdhulp nodig is, of
  • Als uw kind voor de 18e verjaardag jeugdhulp heeft gehad, en binnen een half jaar nadat de hulp is gestopt weer hulp nodig heeft. 

Voorwaarde is dat uw kind geen gebruik kan maken van hulp vanuit de hierboven genoemde andere wetten.

De gemeente beslist of uw kind na zijn 18e verjaardag verlengde jeugdhulp kan krijgen. 

Jeugdstrafrecht en jeugdreclassering

Jeugdhulp loopt ook na de 18e verjaardag door als het wordt ingezet in het kader van jeugdstrafrecht of jeugdreclassering.