Hulp bij medicijngebruik

Woont u zelfstandig en heeft u moeite om zelf uw medicijnen te beheren? Dan kunt u daar hulp bij krijgen. 

Wat houdt hulp bij de medicijnen in?

Hulp bij medicijngebruik is bijvoorbeeld:

 • Leren om zelf overzicht te houden over uw medicatie en zo nodig hulpmiddelen te gebruiken om de goede dosering te nemen.
 • Iemand die de medicatie voor u klaarzet of aan u geeft.
 • Hulp bij de toediening van medicijnen, bijvoorbeeld met een injectie.
 • Uw medicatie in afzonderlijke zakjes of een pillendoos zodat u het overzicht kunt houden.

Hoe is hulp bij medicatie in de thuissituatie geregeld?

Hulp bij medicijngebruik in de thuissituatie is vanuit drie zorgwetten mogelijk:

 • de Wet langdurige zorg (Wlz);
 • de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo);
 • de Zorgverzekeringswet (Zvw).

De aard van uw zorgvraag bepaalt onder welke wet uw zorg en ondersteuning valt.

Wanneer geldt de Wlz?

De Wlz is bedoeld voor mensen die hun hele leven zorg nodig hebben. Het gaat om intensieve zorg: u heeft permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig. Met een Wlz-indicatie kunt u in een zorginstelling gaan wonen, maar u kunt de zorg ook thuis krijgen of zelf inkopen met een persoonsgebonden budget (pgb).

Als u een Wlz-indicatie heeft, wordt hulp bij de medicatie betaald vanuit de Wlz. Dat geldt ook als u Wlz-zorg thuis krijgt of zelf zorg inkoopt met een pgb. Voor Wlz-zorg betaalt u een eigen bijdrage.

Wanneer geldt de Wmo?

Toezicht bij en/of toediening van medicatie valt onder de Wmo als:

 • u geen indicatie heeft voor Wlz-zorg, en
 • de hulp bij uw medicatie nodig is om zelfstandig te kunnen blijven wonen, en
 • u niet genoeg hulp kunt krijgen van uw eventuele partner of huisgenoten, mantelzorger of anderen in uw omgeving, en
 • u begeleiding nodig heeft bij het innemen van uw medicijnen en/of u een hulpmiddel om uw medicijnen te doseren wilt leren gebruiken.

De verzorgende werkt volgens De Veilige principes in de medicatieketen. Zij moet voldoende kennis hebben van medicatie en afstemmen met de huisarts en de apotheek.

De gemeente kan een eigen bijdrage vragen voor Wmo-ondersteuning.

Wanneer geldt de Zvw (wijkverpleging)?

 • U heeft geen indicatie voor Wlz-zorg, en
 • U heeft behoefte aan geneeskundige zorg (of een hoog risico daarop, bijvoorbeeld door een hoge leeftijd).

Voor wijkverpleging betaalt u geen eigen bijdrage/eigen risico.

Krijgt u zowel wijkverpleging als Wmo-ondersteuning?

Het kan zijn hulp bij medicatie in uw situatie onder de Wmo valt, terwijl u ook wijkverpleging ontvangt. Dan kan de gemeente de wijkverpleging inhuren om ook begeleiding bij het medicijngebruik te geven, zodat u geen extra hulpverleners thuis krijgt.

Wat kunt u doen als het niet duidelijk is?

Neem dan contact op met het Juiste Loket.