Toeslag voor thuiswonend kind met ontwikkelperspectief (Wlz)

Ontwikkeling is voor ieder kind belangrijk. Voor kinderen met een meervoudige beperking (verstandelijk én lichamelijk en/of zintuiglijk) kan dit wat extra's vragen.

Extra budget voor de ontwikkeling van uw kind

Koopt u zelf zorg in met een persoonsgebonden budget (pgb)? Dan kan zijn dat ontwikkelingsgerichte begeleiding van uw kind zo veel kost dat u te weinig budget overhoudt voor de zorg thuis. U kunt dan extra budget aanvragen.

De eerste stap is om Extra kosten thuis (EKT) aan te vragen. Dat is maximaal 25% extra budget bovenop uw pgb. Is dat nog niet voldoende? En komt u niet in aanmerking voor andere toeslagen en maatwerkregelingen?

Dan komt u wellicht in aanmerking voor de maatwerktoeslag Thuiswonend kind < 18 jaar.

Voor wie is de toeslag bedoeld?

De toeslag is bedoeld voor kinderen met een combinatie van een verstandelijke beperking en lichamelijke en/of zintuiglijke beperking. Daarbij zijn enkele voorwaarden:

 • Voor de ontwikkeling van uw kind is inzet van (dure) dagbesteding noodzakelijk.
 • Uw kind is jonger dan 18 jaar.

Uw kind heeft een combinatie van meerdere, complexe beperkingen zoals:

 • Zeer ernstig verstandelijke en meervoudige beperkingen (ZEMVB).
 • Ernstige lichamelijke/motorische beperkingen, bijvoorbeeld spasticiteit en/of scoliose (los van de verstandelijke beperking), waardoor zelfstandig voortbewegen een probleem is;
 • Een (niet instelbare) vorm van epilepsie;
 • Eet- en drinkproblemen waardoor gebruik van sondevoeding (PEG-sonde) noodzakelijk is;
 • Ernstige meervoudige beperkingen (EMB) met een IQ tussen 25-30 punten of een matige verstandelijke beperking met gedragsproblemen;
 • Andere (chronische) gezondheidsproblemen door organische afwijkingen zoals chronische luchtweginfecties, chronische pijnen, obstipatie, reflux etcetera.;
 • Niet zelfstandig kunnen (voort)bewegen met risico op doorliggen, of voortbewegen is alleen mogelijk met ondersteuning van hulpmiddelen;
 • Grote fysieke kwetsbaarheid (vaak ziek en/of verblijf in ziekenhuis);
 • Een verstoorde prikkelverwerking en zintuiglijke problemen (zien, horen);
 • Non-verbale wijze van communiceren via geluiden (bijvoorbeeld wisselende intonatie, tempo oftoonhoogte) of via bewegingen of fysiologische reacties (bijvoorbeeld versnelde ademhaling of pupilverwijding). Wijze van communicatie is vaak subtiel en blijft makkelijk onopgemerkt;
 • Gedragsproblemen (bijvoorbeeld verwondingen, stereotype en teruggetrokken gedrag, slaapproblemen etcetera). Het kan hier ook gaan om gedragsproblemen in combinatie met aanvullende problematiek zoals verslaving of fysieke agressie;
 • Hoog medicatiegebruik;
 • Veel paramedische zorg nodig en/of persoonlijke verzorging of verpleging.

Wat zijn de voorwaarden?

 • Uw kind hoort bij de doelgroep zoals hierboven beschreven.
 • Uw kind krijgt dagbesteding in zorg in natura of een combinatie van dagbesteding met dagbehandeling, of u koopt dagbesteding in met een pgb bij een door het zorgkantoor gecontracteerde aanbieder.
 • U komt niet uit met het budget vanwege de dure dagbesteding (begeleiding groep) of vanwege dagbesteding in combinatie met (dag)behandeling.
 • Bij u thuis is minimaal één professionele zorgprofessional betrokken die doelgericht werkt aan de ontwikkeling van het kind.
 • Er is een multidisciplinair team betrokken met inbreng van orthopedagogische ondersteuning en/of therapieën. Het aangeboden (dag)programma op de dagbesteding is deels individueel en groepsgericht met concrete en haalbare (begeleidings)doelen die programmatisch worden gegeven. Denk daarbij aan extra bewegen en ontwikkelen of in stand houden van praktische, sociaal/emotionele en/of cognitieve vaardigheden, als er sprake is van een combinatie met behandeling; Deze doelen zijn gericht op het in stand houden van aangeleerde vaardigheden.
 • Het programma heeft ook als doel om gevolgen van de aandoening (complicaties) te voorkomen of het ontstaan van aan de aandoening gerelateerde stoornissen te voorkomen.
 • De aanvraag wordt ondertekend door de deskundige die betrokken is bij de ontwikkeling van het kind.
 • U heeft al Extra kosten thuis maar dit biedt onvoldoende ruimte om de noodzakelijke zorg in te kopen. U komt niet in aanmerking voor andere vormen van extra budget. 

Aanvraag

Voor de aanvraag kunt u contact opnemen met uw zorgkantoor. Het zorgkantoor beoordeelt of u in aanmerking komt voor deze toeslag. De toeslag wordt voor maximaal drie jaar toegekend.