Extra budget en maatwerk in de Wlz

Heeft u meer zorg nodig dan mogelijk is op grond van uw zorgprofiel? De Wlz kent verschillende regelingen om het budget te vergroten. U vindt hier een overzicht van maatwerkregelingen voor mensen die thuis wonen en Wlz-zorg krijgen. 

Maatwerk realiseren in de Wlz

Iedere cliënt met een indicatie voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) heeft een zorgprofiel. Bij de indicatiestelling stelt het CIZ vast welk zorgprofiel het best passend is. Aan ieder zorgprofiel is een maximum bedrag gekoppeld.

Het toegekende bedrag is niet altijd voldoende. Zo nodig kan het zorgkantoor extra geld toekennen om meer maatwerk mogelijk te maken. Hieronder staan de regelingen kort toegelicht met links naar uitgebreidere informatie.

Extra Kosten Thuis

De regeling Extra Kosten Thuis is bedoeld voor mensen met een Wlz-indicatie die thuis willen blijven wonen maar die daar niet voldoende zorg kunnen organiseren vanuit hun zorgprofiel. Zij kunnen maximaal 25% extra zorg of budget krijgen, bedoeld voor persoonlijke verzorging, verpleging, individuele begeleiding en/of groepsbegeleiding (dagbesteding). Dit is mogelijk bij een persoonsgebonden budget (pgb) of een modulair pakket thuis (mpt). Deze regeling geldt voor kinderen en volwassenen.

Meer informatie over de regeling Extra Kosten Thuis

Gespecialiseerde zorg

De Wlz kent toeslagen voor verschillende vormen van gespecialiseerde zorg. Gespecialiseerde zorg kan niet overal geleverd worden vanwege de aanvullende voorwaarden. In de thuissituatie is alleen een toeslag voor ademhalingsondersteuning mogelijk. Mensen met een Wlz-indicatie die thuis wonen krijgen zo nodig extra budget voor deze zorg. Deze regelingen geldt voor kinderen en volwassenen.

Meer informatie over Toeslag voor gespecialiseerde zorg

Gespecialiseerd verpleegkundig handelen

De regeling gespecialiseerd verpleegkundig handelen is bedoeld voor mensen die (meestal) na ontslag uit het ziekenhuis gespecialiseerde verpleging nodig hebben, voorgeschreven door een medisch specialist. De verpleging wordt niet door het ziekenhuis georganiseerd en geleverd. Zij krijgen zo nodig extra budget om de verpleging te betalen die volgens de medisch specialist noodzakelijk is. Deze regeling geldt voor kinderen en volwassenen.

Meer informatie over Gespecialiseerd verpleegkundig handelen

Intensieve dagbesteding of behandeling (volwassenen)

Maakt u gebruik van Extra kosten thuis (EKT) maar is dit niet voldoende? En komt u niet in aanmerking voor een toeslag en/of meerzorg? Dan kan het zorgkantoor extra geld toekennen voor behandeling (individueel of in groep) of voor begeleiding in groep (dagbesteding).

Meer informatie over intensieve dagbesteding of behandeling

Meerzorg

Meerzorg is bedoeld voor jeugd en volwassenen met lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking die minstens 25% meer zorg nodig hebben dat het best passende zorgprofiel kan bieden. Meerzorg is mogelijk bij een persoonsgebonden budget (pgb) en bij zorg in natura. Meerzorg is niet bij alle zorgprofielen mogelijk, vaak biedt een indicatie voor een zorgprofiel met een grotere omvang van zorg een oplossing.

Meer informatie over Meerzorg

Persoonlijk assistentiebudget

Het persoonlijk assistentiebudget (PAB) is bedoeld voor volwassenen met een ernstige lichamelijke beperking die:

  • om medische redenen permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig hebben (bijvoorbeeld vanwege beademing)
  • volledig regie kunnen houden over hun eigen leven
  • zelfstandig wonen

Met het PAB kunnen zij 24 uur per dag persoonlijke assistenten inhuren. Deze regeling geldt alleen voor volwassenen. PAB is niet bij elk zorgprofiel mogelijk.

Meer informatie over het Persoonlijk assistentiebudget (PAB)

Toeslag thuiswonend kind met ontwikkelperspectief

Deze toeslag is bedoeld om de kosten op te vangen van dure dagbesteding/behandeling voor kinderen met ernstige, complexe beperkingen die zich dankzij dagbesteding of behandeling kunnen ontwikkelen. De toeslag is mogelijk wanneer er door de dagbesteding/behandeling te weinig budget over blijft om de overige zorg te organiseren.

Meer informatie over de Toeslag thuiswonend kind met ontwikkelperspectief

Overbruggingszorg

Overbruggingszorg is bedoeld voor mensen met een Wlz-indicatie die op een wachtlijst staan voor een plek in een zorginstelling. De tijd dat zij nog thuis wonen, krijgen zij zorg vanuit de Wlz. Als zij meer zorg nodig hebben dan het best passende zorgprofiel, kunnen zij overbruggingszorg krijgen. Deze regeling geldt voor kinderen en volwassenen.

Meer informatie over Overbruggingszorg

Extra budget voor palliatief terminale zorg

Palliatieve terminale zorg is zorg in de laatste levensfase. De zorg is bedoeld om de kwaliteit van leven zo goed mogelijk te houden in de laatste maanden van het leven, en om de naasten te ondersteunen.
 Mensen met een Wlz-indicatie die thuis of in een hospice verblijven, krijgen zo nodig extra budget voor palliatieve zorg. Deze regeling geldt voor kinderen en volwassenen.

Meer informatie over Palliatief terminale zorg