Complexe casuïstiek: betrokkenen

Bij complexe casuïstiek zijn vaak veel mensen betrokken. Hieronder staat een overzicht.

1. Naasten

Naasten, zoals ouders of andere familie, kunnen een belangrijke rol hebben bij individuele complexe zorgvragen. Aandachtspunten:

 1. Zijn naasten onderdeel van de oplossing of niet?
 2. Hebben naasten zelf voldoende ondersteuning? Zie voor advies:
  - Naasten van GGZ-cliënten
  - Naasten van mensen met een (verstandelijke) beperking
  - Naasten van dementerende ouderen
  - Vervangende zorg (MantelzorgNL)

2. Professionals

Overzicht van professionals die vaak betrokken zijn bij complexe casuïstiek, en hun rol.
Wie Wanneer Rol Waar
Onafhankelijke cliëntondersteuner Op verzoek van cliënten/naasten Staat naast de cliënt
Patiëntenvertrouwenspersoon en/of familievertrouwenspersoon Bij een zorgmachtiging vanuit de Wvggz Patiëntenvertrouwenspersoon
Familievertrouwenspersoon
Wettelijk vertegenwoordiger Bij wilsonbekwaamheid cliënt Beslissingen over de zorg Wettelijke vertegenwoordiging
Gemeente
 • Jeugdhulp
 • Wmo-ondersteuning,
 • (Soms bij overgang naar Wlz)
Toegang, financiering
Zorgverzekeraar
 • Wijkverpleging,
 • Zvw-hulpmiddelen
Zorgbemiddeling, financiering
Zorgkantoor
 • Wlz-zorg
 • Medisch-generalistische zorg (huisarts, SO, AVG) voor cliënten met een Wlz-indicatie

Zorgtoewijzing, financiering

Zoek uw zorgkantoor
Huidige zorgaanbieder Als de cliënt al zorg heeft Zorg leveren, omschrijving zorgbehoefte
Potentiële zorgaanbieder(s) Invulling zorg
Zorg- en veiligheidshuis
 • Ex-gedetineerden
 • Dreigende dakloosheid
 • Verward gedrag
Procesregie Zorg- en veiligheidshuizen
PMM-loket (Professionals voor Maatwerk Multiproblematiek) Bij vastgelopen multiproblematiek Doorbraak realiseren bij vastgelopen multiproblematiek Professionals voor Maatwerk Multiproblematiek
Crisisregisseur

Wlz-indicatie + crisissituatie in gehandicaptenzorg

Toegang tot crisisplek Crisisregisseurs
CCE (Centrum voor Expertise en Consultatie)

Ernstig probleemgedrag (ouderen, GGZ, gehandicapten)

Zorginhoudelijk advies Consulenten van het CCE
Behandelaar

Indien aanwezig

Duiding zorgvraag

Verwachtingen uitspreken

Het is verstandig te bespreken wie welke rol en verantwoordelijkheid heeft. En welke verwachtingen iedereen van elkaar heeft. Onduidelijkheid daarvoor kan de samenwerking belemmeren.