Begeleiding jeugd

Bij begeleiding leert uw kind om allerlei dagelijkse handelingen zelf te doen, of krijgt uw kind hulp bij die dagelijkse handelingen. De hulpverlener neemt de handelingen niet over.

Individueel of in een groep

Begeleiding kan individueel zijn. De begeleider werkt dan alleen met uw kind. Daarnaast bestaat begeleiding in een groep. Dit wordt vaak dagbesteding genoemd.

Voorbeelden van individuele begeleiding

 • Leren om technische hulpmiddelen te gebruiken
 • Vaardigheden oefenen, zoals schrijven en rekenen
 • Gezinsondersteuning
 • Hulp bij de communicatie
 • Hulp om gedragsproblemen te verminderen in de omgang met andere mensen
 • Dag- of weekplanning maken
 • Toezicht houden
 • Verzorgers leren omgaan met de ziekte of de beperking

Voorbeelden van groepsbegeleiding (dagbesteding)

 • Dagopvang
 • Logeeropvang
 • Zaterdagopvang voor kinderen met verstandelijke beperking
 • Sport voor kinderen met een verstandelijke beperking
 • Vervanging/ondersteuning van mantelzorgers

Begeleidende verzorging

Kinderen met een ontwikkelingsachterstand, autisme, een verstandelijke beperking en kinderen met gedragsproblemen kunnen extra hulp nodig hebben om zichzelf te (leren) verzorgen. Dit noemt men 'begeleidende' verzorging. De verzorging is dan niet nodig vanwege een medische aandoening (geneeskundige verzorging). 

Onder welke zorgwetten valt begeleiding?

 • De Jeugdwet
 • De Wet langdurige zorg (Wlz)

Wanneer krijgt uw kind begeleiding vanuit de Jeugdwet?

 • Als uw kind 18 jaar of jonger is, en
 • Minder zelfredzaam is dan leeftijdsgenoten en/of hulp nodig heeft om mee te doen in de samenleving, en
 • Géén recht heeft op Wlz-zorg (zie Wlz-zorg voor jeugd), en
 • Als u niet voldoende hulp kunt krijgen uit uw omgeving. 

Voor jeugdhulp kunt u terecht bij uw gemeente. De gemeente kan geen eigen bijdrage vragen voor begeleiding van uw kind.  

Wanneer krijgt uw kind begeleiding vanuit de Wlz?

Kinderen komen in aanmerking voor zorg vanuit de Wlz als duidelijk is dat zij levenslang intensieve zorg nodig hebben vanwege een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperking. Meer informatie hierover vindt u in Wlz-zorg voor jeugd

U kunt een indicatie voor Wlz-zorg aanvragen bij het CIZ. Bij een Wlz-indicatie hoort een zorgprofiel. Dat is een beschrijving van de zorg die uw kind nodig heeft. Bij sommige zorgprofielen ligt de nadruk op begeleiding, bij andere zorgprofielen ligt de nadruk op andere vormen van zorg, zoals verpleging.  

U betaalt geen eigen bijdrage tot uw kind 18 jaar is. Daarna wordt wel een eigen bijdrage gerekend.  

Kunt u zelf kiezen vanuit welke wet uw kind hulp krijgt?

Nee, dat kan niet. De aard van de zorgvraag bepaalt onder welke wet de zorg en ondersteuning van uw kind valt. Daarbij geldt:

 • Voldoet uw kind niet aan de voorwaarden voor Wlz-zorg? Dan kunt u bij uw gemeente terecht voor jeugdhulp.
 • Voldoet uw kind wel aan de voorwaarden voor Wlz-zorg? Dan hoeft de gemeente uw kind geen begeleiding te geven. 

Verwijst de gemeente u naar het CIZ voor een Wlz-indicatie? Lees dan Verwijst uw gemeente/zorgverzekeraar u naar het CIZ?