Kwaliteit van zorg bij verblijf in een instelling

Verhuizen naar een zorginstelling is een ingrijpende verandering. Het vraagt aanpassing aan de gewoonten en het ritme in de instelling. Goede zorg betekent onder meer dat bewoners waar mogelijk keuzevrijheid hebben en dat hun privacy waar mogelijk wordt gerespecteerd.

Afhankelijk zijn van zorg

Afhankelijk zijn van zorg kan voelen als een belemmering. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Een begeleider die een vaste dagindeling voorstelt of oplegt.
  • Wachten op de verzorgende om uit bed geholpen te worden.
  • Afhankelijkheid van anderen om ergens naar toe te gaan.
  • Toestemming moeten vragen aan een vertegenwoordiger voor (grotere) financiële uitgaven.

Respect voor eigen keuzes

Ieder mens heeft een eigen persoonlijkheid en eigen wensen. Respect daarvoor is een belangrijk uitgangspunt bij de zorg en ondersteuning. Dat geldt voor iedere cliënt, ook mensen met een psychiatrische aandoening, een verstandelijke beperking of dementie.

Wie bepaalt welke zorg iemand krijgt?

Het CIZ beoordeelt bij d eindicatiestelling welk zorgprofiel het beste past. Het zorgprofiel beschrijft welke zorg nodig is, bijvoorbeeld een combinatie van verblijf (wonen), persoonlijke zorg, dagbesteding en behandeling.

Invulling van de zorg

Samen met de instelling (de zorgaanbieder) bespreekt de cliënt (of zijn vertegenwoordiger) vervolgens hoe die zorg ingevuld wordt.

  • De uren zijn een gemiddelde.
  • Het kan de ene week wat meer zijn, en de andere week wat minder.
  • Het totale aantal uren moet uiteindelijk wel kloppen.

De zorguren worden niet altijd individueel gegeven. Een zorginstelling kan een aantal uren zorg en hulp aanbieden in groepsverband. Deze uren zorg krijgt uw familielid dan samen met andere cliënten, bijvoorbeeld bij dagactiviteiten.

Ook de tijd die zorgverleners nodig hebben voor overleg met familie of (wettelijke) vertegenwoordigers horen bij de zorgtijd.

Te weinig uren?

Krijgt een cliënt minder zorguren dan in zijn zorgprofiel staat? Dan kan hij (of zijn vertegenwoordiger) dit met zijn behandelaar bespreken. Hij kan ook een klacht indienen bij de klachtencommissie.

Verandering in de zorgbehoefte

Het is mogelijk dat iemands situatie verandert, waardoor hij meer zorg nodig heeft dan in zijn zorgprofiel staat. Hij (of zijn vertegenwoordiger) kan dan met de behandelaar overleggen of een nieuwe indicatie mogelijk is.

Goede zorg volgens de wet

Goede zorg en ondersteuning sluit aan bij de behoeften van een cliënt. Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg.