Klachten over de zorg

Bent u niet tevreden over de zorg van een zorgaanbieder? Bespreek dat dan eerst met de zorgaanbieder zelf. Als u er niet uitkomt met de zorgaanbieder, kunt u een klacht indienen.

Klachtenwijzer

U kunt de Klachtenwijzer gebruiken om te zien welke mogelijkheden u heeft om een klacht in te dienen.

Klacht indienen

U kunt uw klacht schriftelijk (een brief) indienen bij de zorgaanbieder. Bij het Landelijk Meldpunt Zorg vindt u een voorbeeld van een klachtbrief.

Via Patientenfederatie Nederland is meer informatie te vinden over het indienen van een klacht over een zorgaanbieder.

Wie kan u helpen bij het indienen van een klacht? 

U kunt ook vragen of iemand die u vertrouwt (een vriend, vriendin of familielid) u kan helpen bij het indienen van een klacht. Of vraag advies aan een patiëntenorganisatie.

Landelijk Meldpunt Zorg (IGJ)

Is uw klacht niet naar tevredenheid afgehandeld? Dan kunt u dat melden bij het Landelijk Meldpunt Zorg.

Het meldpunt adviseert wat u kunt doen en kan eventueel contact opnemen met de zorgaanbieder. De klachten worden (anoniem) doorgegeven aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Bij veel klachten over dezelfde zorgaanbieder kan de IGJ besluiten een onderzoek in te stellen. Ook als het LMZ oordeelt dat er een onderzoek nodig is op basis van een klacht, kan de IGJ dit instellen.

Zie voor meer informatie: www.landelijkmeldpuntzorg.nl 

Geschilleninstantie

Komt u er niet uit met uw zorgaanbieder? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan een geschilleninstantie. Ook bij schadeclaims kunt u hier terecht. Alle zorgaanbieders moeten bij een onafhankelijke geschilleninstantie zijn aangesloten.

Tuchtcollege

Het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg stelt op basis van de klacht vast of de zorgaanbieder zijn werk goed gedaan heeft. Als dat niet het geval is, verklaart het tuchtcollege uw klacht gegrond en kan het de zorgaanbieder een maatregel opleggen.

Rechter

Heeft u een schadeclaim van boven de 25.000 euro? Of u wilt laten toetsen of de geschilleninstantie uw klacht goed behandeld? Leg dan uw klacht voor aan een civiele rechter. Als u vermoedt dat de zorgaanbieder een strafbaar feit heeft gepleegd, kunt u dit melden bij de politie.

Ombudsman

U kunt hier terecht als u een klacht heeft over een overheidsinstelling of een organisatie die een overheidstaak uitvoert. U moet wel eerst bij de instelling zelf de klacht ingediend hebben. Bent u daarna nog ontevreden, dan kunt u een klacht indienen bij de Nationale Ombudsman.

Binnen drie weken hoort u wat de Nationale Ombudsman doet met uw klacht. Dit kan een interventie zijn (de Nationale Ombudsman neemt zelf contact op met de instelling), een bemiddelingsgesprek (gesprek tussen de betrokken partijen) of een onderzoek (via hoor en wederhoor komen tot een advies) zijn.

Zie voor meer informatie: www.nationaleombudsman.nl.

Kan een familielid een klacht indienen?

Bent u als familielid ontevreden over de zorg die uw naaste krijgt? U kunt uw klacht met de zorgverleners bespreken. Zij mogen alleen met u over uw naaste praten als uw naaste daar toestemming voor geeft.

Komt er u niet uit met de zorginstelling? U kunt dan een klacht indienen, of contact opnemen met de familieraad als de instelling die heeft. De familieraad behartigt de belangen van familieleden en naasten in de instelling. U kunt uw klacht ook met de familieraad bespreken.

Verschil tussen klacht en bezwaar

Bezwaar

Stel, een instantie heeft besloten u geen vergoeding te geven. En u bent het niet eens met dat besluit. U kunt dan bezwaar maken tegen dat besluit.

Klacht

Bent u niet tevreden over een behandeling door een zorgverlener of zorginstelling? Dan kunt u een klacht indienen over de behandeling.