Behandeling gedragsproblemen in een (SG)LVG behandelcentrum

Voor mensen met een lichte verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen is integrale behandeling in een SGLVG-centrum mogelijk. Hoe is dit geregeld?

Indicatie voor SGLVG-behandeling

Behandeling in een SGLVG-centrum valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Hiervoor is een indicatie nodig. U kunt die indicatie aanvragen bij het CIZ. Stuur een een onderbouwing van de behandelaar mee waarin staat waarom de (SG)LVG-behandeling noodzakelijk is.

Voor behandeling bij ernstige gedragsproblematiek kent het CIZ een van deze zorgprofielen toe:

  • LVG (lichte verstandelijke beperking): voor jongvolwassenen tot 23 jaar.
  • SGLVG (sterk gedragsgestoord lichte verstandelijke beperking) voor volwassenen.

Tijdelijke Wlz-indicatie

Normaal gesproken is een Wlz-indicatie levenslang geldig. Bij (SG)LVG-behandeling is dat anders. Deze indicatie is maximaal 3 jaar geldig. De indicatie kan worden verlengd als er na 3 jaar nog behandeling in de SGLVG-instelling nodig is.

Vervolg na de behandeling

Is de SGLVG-behandeling afgerond? Dan moet de cliënt de SGLVG-instelling verlaten.

Zo nodig kan een nieuwe indicatie voor de Wlz aangevraagd worden. Bijvoorbeeld voor wonen in een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking of voor Wlz-zorg thuis.

Komt de persoon niet in aanmerking voor Wlz-zorg? Dan is ondersteuning van de gemeente mogelijk op grond van de Wmo.

Hoe is deze zorg geregeld?

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het zorgkantoor. Als er nog onduidelijkheden zijn kunt u terecht bij het Juiste Loket.