Behandeling gedragsproblemen (Wlz)

Voor mensen met een (lichte) verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblematiek is behandeling vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) mogelijk.

Zorgprofielen

In een zorgprofiel staat welke zorg iemand nodig heeft. Behandeling bij ernstige gedragsproblematiek staat in deze zorgprofielen:

  • LVG (lichte verstandelijke beperking): voor jongvolwassenen tot 23 jaar.
  • SGLVG (sterk gedragsgestoord lichte verstandelijke beperking) voor volwassenen.

Het gaat om tijdelijke indicaties

Deze zorgprofielen zijn bedoeld voor integrale, multidisciplinaire behandeling met verblijf in de instelling die de behandeling voor gedragsproblemen biedt die past bij het toegekende zorgprofiel. De indicatie is maximaal 3 jaar geldig en kan worden verlengd als er nog behandeling in de instelling vanwege gedragsproblemen nodig is.

Vervolg na de behandeling

Is voortzetting van integrale behandeling voor gedragsproblemen in de verblijfssetting niet meer nodig? Dan moet de cliënt de instelling verlaten en zo nodig een herindicatie aanvragen. Bijvoorbeeld Wlz-zorg in een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking of Wlz-zorg thuis. Als de cliënt geen Wlz-indicatie meer heeft is ondersteuning van de gemeente mogelijk (op grond van de Wmo).

Hoe is deze zorg geregeld?

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het zorgkantoor. Als er nog onduidelijkheden zijn kunt u terecht bij het Juiste Loket.