Stappenplan bij complexe casuïstiek

Dit stappenplan voor complexe casuïstiek is gebaseerd op praktijkervaringen van onder meer cliëntondersteuners en zorgbemiddelaars.

Complexe casuïstiek oplossen vraagt samenwerking, creativiteit, de wil om tot een oplossing te komen, soms ook lef en een lange adem. Via de startpagina van de kennisbank kun je hier meer over lezen.

1. Inventarisatie van de benodigde informatie

Vragen die helpen om de situatie in kaart te brengen
Vraag Meer informatie
Welk type aanpak is nodig? Type ondersteuning
Wat wil de cliënt zelf? En de naasten?
Zijn de juiste mensen betrokken? Betrokkenen
Is er een wettelijk vertegenwoordiger aangewezen? Wettelijke vertegenwoordiging

Is er toestemming van de cliënt of wettelijk vertegenwoordiger om de situatie te bespreken met betrokken partijen?

Zie punt 2 van het stappenplan
Is er een woonzorgprofiel / cliëntgerichte aanmelding? Woonzorgprofiel / aanmelding
Is er een advies van het CCE? Consultatie door CCE
Is er sprake van multiproblematiek, bv rond wonen, inkomen, schulden, verslaving, misbruik of trauma's? Maatwerkloket PMM

Welke zorgindicatie of beschikking heeft de cliënt?

Zorgaanbieders kunnen raadplegen of de cliënt een Wlz-indicatie heeft (als de aanbieder een behandelrelatie heeft met de cliënt).

Wlz-raadpleegfunctie

2. Informatieuitwisseling

Om informatie uit te wisselen met betrokken professionals is toestemming nodig van de cliënt of diens vertegenwoordiger.

Geeft de cliënt of wettelijk vertegenwoordiger géén toestemming om informatie te delen? Dan kun je:

  • Betrokkenen om algemeen advies vragen, zonder naar de cliënt herleidbare gegevens te delen.
  • Nagaan of de naasten zelf overbelast zijn en een eigen hulpvraag hebben.
  • In uitzonderlijke situaties kijken of OGGZ ('bemoeizorg') een rol kan spelen.

Is het Zorg- en veiligheidshuis betrokken? Dan gelden andere regels rond informatie-uitwisseling. Zie de uitgangspunten voor gegevensdeling op de website Zorg en Veiligheidshuizen.

3. Zorgplicht

Zorgplicht wil zeggen dat er voldoende goede zorg beschikbaar moet zijn, die past bij de zorgbehoefte van de persoon. Bij iedere zorgwet is vastgelegd welke organisatie de zorgplicht heeft. De precieze uitwerking verschilt per zorgwet.

Overzicht zorgplicht
Zorgwet Verantwoordelijk Uitleg
Jeugdwet Gemeente Rijksoverheid.nl
Wmo Gemeente Rijksoverheid.nl
Zvw Zorgverzekeraar Nederlandse Zorgautoriteit
Wlz

Zorgkantoor

Nederlandse Zorgautoriteit
Overgang Jeugdwet naar Wmo/Zvw Gemeente en/of Zorgverzekeraar
Overgang Jeugdwet of Wmo naar Wlz
  • Tot 5 dagen na ingangsdatum Wlz-indicatie: gemeente
  • Vanaf 5e dag: zorgkantoor
  • Als zorg inregelen meer tijd kost, is het zorgkantoor verantwoordelijk voor overbrugging.
Zorginstituut
Forensische zorg Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) Dienst Justitiële Instellingen

4. Interventie(s) kiezen

Complexe casussen kunnen op verschillende manieren opgelost worden. Er is geen blauwdruk die op alle situaties past. Wel zijn er beproefde aanpakken en inzichten die je op weg kunnen helpen.

Voorbeelden van interventies
Interventie Uitleg
Extra expertise inschakelen (gehandicaptenzorg) Wegwijzer complexe gehandicaptenzorg
Advies van het CCE bij gedrag dat leidt tot ernstige problemen voor de persoon zelf of voor mensen in de naaste omgeving Consultatie door het CCE
Bij (her)plaatsing: cliëntgerichte aanmelding maken

Woonzorgprofiel

Format aanmeldformulier (volgt nog)

Overbrugging regelen bij overgang naar Wlz-zorg Overbrugging
Crisisondersteuningsteam (gehandicaptenzorg)
Ondersteuning naasten organiseren
Moreel beraad organiseren Moreel beraad methode
MDO/whole system in the room Overleg met alle partijen die betrokken zijn bij een passende oplossing om gezamenlijk een oplossing binnen de grenzen van bestaande systemen te vinden
Ervaringsdeskundige betrekken Ervaringsdeskundigen
Crazy 8 - brainstorm Actieonderzoek Academy
Opschalen en/of escaleren Opschalen