Psychologische behandeling

Als psychische klachten niet vanzelf over gaan, kan psychologische hulp nodig zijn. Bijvoorbeeld behandeling door de praktijkondersteuner ggz bij de huisarts of een psycholoog.

Wat kunt u zelf doen bij psychische klachten?

Psychologische behandeling

Lichte psychische klachten worden behandeld door de huisarts of door de praktijkondersteuner ggz.

Behandeling in een ggz-instelling

De ggz bestaat uit basis ggz voor lichtere problemen en gespecialiseerde ggz voor zwaardere problemen.

Basis ggz

De basis ggz biedt onder meer:

  • gesprekken met een psycholoog, psychotherapeut of psychiater;
  • vormen van e-health (digitale zorg);
  • een combinatie van gesprekken en e-health.

Gespecialiseerde ggz

De behandeling van zwaardere psychische problemen gebeurt bij gespecialiseerde ggz-instellingen. Zij bieden diagnostiek, behandeling en/of begeleiding door een gespecialiseerde verpleegkundige.

Soms is een opname in een ggz-instelling beter. U woont dan een tijd in de ggz-instelling waar ook de behandeling plaatsvindt.

Online hulp in de ggz

In de ggz wordt ook online gewerkt. U heeft dan bijvoorbeeld digitaal contact met uw hulpverlener. Of u volgt een online behandelprogramma.

Crisis

In een spoedsituatie kan de huisarts de crisisdienst inschakelen.

Recht op goede zorg

U heeft recht op goede zorg. De behandelaar spreekt met u af welke behandeling ingezet wordt. Dit wordt beschreven in het behandelplan.

Samenwerking met naasten

Naasten zijn vaak heel belangrijk voor het herstel van psychische klachten. Daarom is er steeds meer aandacht voor samenwerking met naasten. Lees meer hierover:

Verplichte behandeling

Meestal is een behandeling of opname vrijwillig. Wilt u zelf geen behandeling, maar vinden deskundigen dat wel nodig om gevaarlijke situaties te voorkomen? Dan kan een verplichte opname of behandeling opgelegd worden.

Vergoeding

Vergoeding van ggz-behandeling

De vergoeding van ggz-behandeling is in verschillende zorgwetten geregeld. Hoe de zorg betaald wordt is onder meer afhankelijk van de leeftijd en het soort behandeling dat nodig is. Zie voor meer informatie: Ggz en de zorgwetten.

Vergoeding van e-health

Digitale zorg (e-health) van een zorgverlener is meestal niet gratis. Vraag uw zorgverlener naar de eventuele kosten en vergoedingen.