Wat is jeugdhulp?

In de Jeugdwet is bijna alle zorg en ondersteuning geregeld voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar. Voor jeugdhulp vanuit de Jeugdwet kunt u terecht bij uw gemeente.

Soorten jeugdhulp

Er zijn verschillende vormen van hulp en behandeling

In natura of persoonsgebonden budget

Alle vormen van jeugdhulp zijn mogelijk als zorg in natura. Een jeugdhulpaanbieder regelt de zorg dan volledig. Is zorg in natura niet passend voor uw kind? Dan kunt u een pgb aanvragen.

Ambulante jeugdhulp (op afspraak)

Jeugdhulp is meestal ambulant. Dat wil zeggen: uw kind woont thuis en krijgt op afspraak hulp. Daarvoor komt een hulpverlener bij u thuis of op school, of uw kind gaat naar een jeugdhulpaanbieder. Ambulante hulp kan gaan om een uur per week, tot soms meerdere uren per dag.

Jeugdhulp met verblijf (uithuisplaatsing)

Soms is het beter als een kind (tijdelijk) ergens anders woont. Bijvoorbeeld in een pleeggezin, een gezinshuis of een jeugdhulpinstelling. Dit heet 'jeugdhulp met verblijf'.

Jeugdbescherming en jeugdreclassering

Naast jeugdhulp regelt de Jeugdwet ook jeugdbescherming en jeugdreclassering.

  • Jeugdbescherming kan worden ingezet als kinderen thuis niet veilig kunnen opgroeien.
  • Jeugdreclassering is begeleiding voor jongeren die met de politie in aanraking zijn geweest en een procesverbaal hebben gekregen.

Geen eigen bijdrage

Voor zorg en ondersteuning via de Jeugdwet betaalt u geen eigen bijdrage.

Een uitzondering geldt voor woningaanpassingen voor uw kind. Die vallen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Daarvoor kan de gemeente wel een eigen bijdrage vragen.

Na het 18e jaar

De Jeugdwet geldt voor kinderen en jongeren tot 18 jaar. Na het 18 jaar wordt jeugdhulp soms langer doorgezet (verlengde jeugdwet). Zie voor meer informatie: Jongeren met jeugdhulp die 18 jaar worden.