Medische kindzorg thuis organiseren

Medische kindzorg thuis is verzorging en verpleging buiten het ziekenhuis voor kinderen met een (lichamelijke) ziekte of beperking. Medische kindzorg wordt in een aantal stappen georganiseerd.

Medische kindzorg thuis valt onder de Zorgverzekeringswet. Valt uw kind niet onder medische kindzorg, maar is er wel verpleging en verzorging nodig? Kijk dan op: Hoe regelt u verpleging en verzorging voor uw kind?

Wie doet wat bij medische kindzorg?

  • Een kinderarts of medisch specialist is eindverantwoordelijk voor de medische zorg.
  • Een kinderverpleegkundige stelt vast welke zorg nodig is en organiseert de zorg.
  • Verschillende zorgverleners bieden de zorg.
  • Waar mogelijk kunt u als ouder en/of uw kind ook zelf verpleegkundige handelingen leren uitvoeren.

Hoe organiseert u medische kindzorg?

Stap 1. Welke zorg is nodig (indicatie)?

Eerst moet duidelijk zijn welke zorg uw kind nodig heeft. Hbo-opgeleide kinderverpleegkundigen bepalen dit. Zij doen dit samen met u en uw kind. Dit proces heet: indicatiestelling.

De kinderverpleegkundige beschrijft de zorgvraag van uw kind in het zorgplan. De indicatie wordt gebaseerd op de hulpbehoefte van het gezin. De indicatie is voor ieder gezin maatwerk en beweegt mee met de zorgvraag van het kind en de hulpbehoefte van het gezin.

Hoe vindt u een bevoegd kinderverpleegkundige?

U heeft geen verwijzing nodig. U kunt zelf contact opnemen met een zorgaanbieder of een zelfstandige zorgverlener die verpleging en verzorging voor kinderen biedt. Op de website van BINKZ  vindt u een overzicht van indicerend verpleegkundigen.

Uw huisarts, kinderarts of transferverpleegkundige in het ziekenhuis kan u helpen om een kinderverpleegkundige te vinden die de indicatie mag stellen. U kunt dit ook aan uw zorgverzekeraar vragen.

Afspraken over indicatiestelling

Indicatiestelling is een taak van de kinderverpleegkundige. Kinderverpleegkundigen hebben samen vastgesteld hoe zij de indicatiestelling uitvoeren. Dit staat in de Handreiking Indicatieproces Kindzorg. Hier staat ook beschreven hoe kind, gezin en andere zorgverleners betrokken worden.

Stap 2. Zorgplan kind & gezin

De kinderverpleegkundige beschrijft in een zorgplan welke zorg nodig is. En welke behoeften uw hele gezin heeft. Dit plan is leidend voor alle mensen die betrokken zijn bij de medische kindzorg.

Heeft uw kind een ziekte die levensbedreigend is, of die de levensverwachting beperkt? Dan wordt daarnaast het Individueel Zorgplan Kinderpalliatieve Zorg (IZP) gebruikt.

Stap 3. Hoe wilt u de zorg (laten) organiseren?

Dit kan op drie manieren:

  1. Een zorgaanbieder regelt alles voor u. Dit heet zorg in natura (zin).
  2. U koopt zelf zorg in. Daarvoor krijgt u een bedrag beschikbaar. Dit heet een persoonsgebonden budget (pgb).
  3. Een combinatie van zorg in natura en een persoonsgebonden budget.

Een pgb is alleen mogelijk als u aan de voorwaarden voldoet. Zie hiervoor: Welke verplichtingen en vaardigheden horen bij een persoonsgebonden budget (pgb)?. Zie aanvullend ook het reglement van uw zorgverzekeraar over het persoonsgebonden budget vanuit de zorgverzekeringswet.

4. De zorg organiseren

Kiest u voor zorg in natura? Dan organiseert en coördineert de kinderverpleegkundige de zorg samen met u. Bij een pgb doet u dat zelf.

De kinderverpleegkundige blijft in beide gevallen betrokken via evaluatiemomenten als onderdeel van het terugkerende proces van de indicatiestelling.

Wilt u hulp bij het organiseren van de zorg?

Medische kindzorg thuis kan complexe en ingewikkelde zorg zijn. Het kan lastig zijn om uw weg hierin te vinden.

Vragen over de medische zorg voor uw kind, kunt u stellen aan de betrokken zorgverleners zoals de kinderarts en kinderverpleegkundige.

Voor niet-medische vragen kunt u bij verschillende organisaties terecht.