Dagbesteding: welke wet?

Dagbesteding zijn activiteiten overdag om de tijd prettig en/of zinnig te vullen. U vindt hier uitleg vanuit welke wetten dagbesteding geregeld en gefinancierd wordt.

Vrij toegankelijke activiteiten

Gemeenten verzorgen activiteiten waar iedereen naar toe kan. Dit worden 'algemene voorzieningen' genoemd.

Het gaat bijvoorbeeld om:

 • koffieochtend in een buurthuis
 • bewegingsprogramma's in een buurthuis
 • uitjes
 • muziek(lessen)
 • verschillende vormen van welzijnswerk

U kunt bij uw gemeente navragen welke mogelijkheden er zijn en wat de kosten zijn.

Dagbesteding met intensieve begeleiding

Heeft u dagbesteding nodig met intensieve begeleiding van professionals? Dat kan bijvoorbeeld nodig zijn als u vanwege een ziekte of beperking niet naar werk of school kunt gaan. Of ter ontlasting van uw naasten die de mantelzorg verlenen. Deze dagbesteding wordt ook wel groepsbegeleiding genoemd.

Ook op hoge leeftijd kan dagbesteding nodig zijn, bijvoorbeeld als er sprake is van dementie. 

Vanuit welke zorgwetten is dagbesteding mogelijk?

 • De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
 • De Wet langdurige zorg (Wlz)
 • De Jeugdwet

Wanneer krijgt u dagbesteding vanuit de Wmo?

U kunt dagbesteding vanuit de Wmo krijgen als:

 • U 18 jaar of ouder bent, en
 • U vanwege een ziekte, beperking of hoge leeftijd professionele dagbesteding nodig heeft, en
 • U geen indicatie heeft voor de Wet langdurige zorg, en
 • U niet voldoende hulp uit uw eigen omgeving kan krijgen (bijvoorbeeld van uw partner, familieleden of anderen)

Voor dagbesteding vanuit de Wmo kunt u zich melden bij uw gemeente.

Wanneer krijgt u dagbesteding vanuit de Wlz?

Heeft u een indicatie voor Wlz-zorg? Dan valt dagbesteding onder de Wlz.

Bij de indicatie voor Wlz-zorg hoort een zorgprofiel. Daarin staat welke zorg u nodig heeft. U bespreekt met het zorgkantoor hoe u de zorg invult. Bijvoorbeeld hoeveel uur dagbesteding nodig is.

Heeft u gekozen voor een persoonsgebonden budget (pgb)? Dan kunt u daarmee zelf dagbesteding inkopen.

Wanneer krijgt uw kind dagbesteding vanuit de Jeugdwet?

Uw kind kan dagbesteding vanuit de Jeugdwet krijgen als hij of zij:
•    jonger dan 18 jaar is, en
•    vanwege een ziekte of beperking niet naar de kinderopvang of school kan, en
•    geen indicatie heeft voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg

U kunt dagbesteding vanuit de Jeugdwet aanvragen bij uw gemeente. Als uw kind 18 jaar wordt, stopt dagbesteding vanuit de Jeugdwet. U kunt dan dagbesteding voor volwassenen aanvragen.

Kunt u zelf kiezen vanuit welke wet u dagbesteding wilt?

Nee, dat kan niet. De aard van uw zorgvraag bepaalt onder welke wet de zorg en ondersteuning valt. Daarbij geldt:

 • Voldoet u niet aan de voorwaarden voor Wlz-zorg? Dan kunt u bij uw gemeente terecht voor dagbesteding.
 • Voldoet u wel aan de voorwaarden voor Wlz-zorg? Dan kunt u terecht bij uw zorgkantoor. De gemeente is dan niet verantwoordelijk voor uw dagbesteding.

Vervoer naar dagbesteding

Zo nodig krijgt u vervoer naar de dagbesteding vergoed. Dat geldt voor de dagbesteding vanuit de Wmo, Jeugdwet en Wlz.

Woont u in een zorginstelling?

Bij verblijf in een zorginstelling kunt u of uw kind ook dagbesteding krijgen. Het gaat bijvoorbeeld om zinvolle dagbesteding in een activiteitencentrum. Maar ook om begeleid vrijwilligerswerk of sport voor mensen met een verstandelijke handicap.