Vergoeding van dagbesteding

Dagbesteding zijn activiteiten overdag om de tijd prettig en/of zinnig te vullen. U vindt hier uitleg vanuit welke wetten dagbesteding geregeld en gefinancierd wordt.

Activiteiten voor iedereen

Gemeenten verzorgen activiteiten waar iedereen naar toe kan. Dit noemt men 'algemene voorzieningen'. Bijvoorbeeld koffieochtenden en bewegingsprogramma's in een buurthuis, muziek(lessen) en andere vormen van welzijnswerk. U heeft hiervoor geen indicatie nodig. Er kan wel een eigen bijdrage gevraagd worden. U kunt bij uw gemeente navragen welke mogelijkheden er zijn en wat de kosten zijn.

Dagbesteding met begeleiding

Voor dagbesteding met intensievere begeleiding van professionals heeft u wel een indicatie nodig. Dit wordt vaak 'begeleiding groep' genoemd. Deze dagbesteding vervangt school of werk. Of ontlast uw naasten (mantelzorgers) als zij thuis intensieve zorg geven.

Dagbesteding is er bijvoorbeeld voor kinderen en jongeren die niet naar school kunnen, voor mensen met een beperking of psychische klachten, en voor (dementerende) ouderen.

Hoe is dagbesteding geregeld?

Dagbesteding is mogelijk vanuit verschillende zorgwetten: de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Jeugdwet.

Dagbesteding vanuit de Wmo

Dagbesteding vanuit de Wmo is mogelijk als:

  • U 18 jaar of ouder bent, en
  • U vanwege een ziekte, beperking of hoge leeftijd professionele dagbesteding nodig heeft, en
  • U géén indicatie heeft voor de Wet langdurige zorg, en
  • U niet voldoende hulp uit uw eigen omgeving heeft (bijvoorbeeld van uw partner, familieleden of anderen)

Voor dagbesteding vanuit de Wmo kunt u zich melden bij uw gemeente.

Dagbesteding vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz)

Heeft u een indicatie voor Wlz-zorg? Dan valt dagbesteding onder de Wlz.

Bij de indicatie voor Wlz-zorg hoort een zorgprofiel. Daarin staat welke zorg u nodig heeft. U bespreekt met het zorgkantoor hoe u de zorg invult. Bijvoorbeeld hoeveel uur dagbesteding nodig is.

Heeft u gekozen voor een persoonsgebonden budget (pgb)? Dan kunt u daarmee zelf dagbesteding inkopen.

Dagbesteding vanuit de Jeugdwet

Voor kinderen tot 18 jaar is dagbesteding vanuit de Jeugdwet mogelijk. Zie Dagbesteding voor jeugd voor meer informatie.

Als uw kind 18 jaar wordt, stopt dagbesteding vanuit de Jeugdwet. U kunt dan dagbesteding voor volwassenen aanvragen.

Kunt u zelf kiezen vanuit welke wet u dagbesteding wilt?

Nee, dat kan niet. De aard van uw zorgvraag bepaalt onder welke wet de zorg en ondersteuning valt. Daarbij geldt:

  • Voldoet u niet aan de voorwaarden voor Wlz-zorg? Dan kunt u bij uw gemeente terecht voor dagbesteding op grond van de Wmo.
  • Voldoet u wel aan de voorwaarden voor Wlz-zorg? Dan kunt u terecht bij uw zorgkantoor. De gemeente is dan niet verantwoordelijk voor uw dagbesteding.

Vervoer naar dagbesteding

Zo nodig krijgt u vervoer naar de dagbesteding vergoed.

Eigen bijdrage

Voor Wmo-ondersteuning en Wlz-zorg betaalt u een eigen bijdrage. Zie de website van het CAK voor algemene informatie en de hoogte van de eigen bijdragen.

Voor dagbesteding vanuit de Wlz geldt nog het volgende. De zorgaanbieder mag een extra bijdrage vragen voor dagen dat u niet naar de dagbesteding komt als dat wel was afgesproken ('no show'). De aanbieder moet u dit wel vooral laten weten, bijvoorbeeld met schriftelijke informatie of door een melding op de website. De hoogte van die bijdrage is niet landelijk vastgesteld.

Woont u in een zorginstelling?

Bij verblijf in een zorginstelling kunt u of uw kind ook dagbesteding krijgen. Het gaat bijvoorbeeld om zinvolle dagbesteding in een activiteitencentrum. Maar ook om begeleid vrijwilligerswerk of sport voor mensen met een verstandelijke handicap.