Verblijf in een zorginstelling (Wlz-zorg)

Verblijf in een zorginstelling wil zeggen dat u (of uw kind) bij een zorgaanbieder woont. In de zorginstelling is 24 uur per dag zorg en toezicht aanwezig. Dit wordt betaald vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Verblijf in een Wlz-instelling

Bij 'verblijf in een instelling' wordt hier bedoeld: wonen in een Wlz-instelling. Er zijn verschillende soorten Wlz-zorginstellingen. Bijvoorbeeld:

 • Verpleeghuizen
 • Grote woonvormen voor mensen met een lichamelijke beperking
 • Instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking
 • Instellingen voor mensen met een zintuiglijke beperking (visueel of auditief)
 • Sommige vormen van kleinschalig wonen

Indicatie

Wonen een Wlz-instelling wordt betaald vanuit de Wet langdurige zorg. U heeft hiervoor een indicatie nodig van het CIZ. Dat is een soort 'toegangsbewijs' voor zorg vanuit de Wlz.

Andere zorginstellingen

Er zijn ook zorginstellingen die niet vanuit de Wlz worden betaald. Bijvoorbeeld:

 • Een woonplek met begeleiding, gericht op herstel van psychische klachten. Dit wordt betaald vanuit de gemeente (Wmo). Zie hiervoor: Beschermd wonen.
 • Verschillende vormen van kleinschalig wonen.

Welke zorg krijgt u in een Wlz-zorginstelling?

De zorginstelling geeft u alle zorg. In uw zorgprofiel staat welke zorg voor u mogelijk is. Bijvoorbeeld:

 • Verblijf: U woont in de zorginstelling. Daarbij horen ook maaltijden, huishoudelijke hulp en uitstapjes.
 • Persoonlijke verzorging en verpleging: bijvoorbeeld hulp bij het aankleden en wassen.
 • Medische zorg: bijvoorbeeld behandeling van uw aandoening of beperking. Of een bezoek aan de huisarts, tandarts, fysiotherapeut of psycholoog.
 • Dagbesteding: bijvoorbeeld creatieve activiteiten, begeleid vrijwilligerswerk, sport of arbeidsmatige dagbesteding.
 • Vervoer naar dagbesteding of de plek van behandeling.
 • Hulpmiddelen, zoals een rolstoel of medicijnen.

Het zorgplan: de invulling van de zorg

Samen met uw zorgverleners spreekt u af welke zorg u krijgt. Dit wordt vastgelegd in een zorgplan of ondersteuningsplan.

Uw partner kan meeverhuizen

Heeft u een indicatie voor de Wlz en kiest u voor een opname in een zorginstelling? Dan kan uw eventuele partner in dezelfde instelling gaan wonen. Partner is: echtgenoot, geregistreerde partner of partner met wie u samenwoont.

 • Uw partner hoeft zelf geen Wlz-indicatie te hebben.
 • Uw partner kan in de instelling blijven wonen als u naar een andere instelling verhuist of na uw overlijden.
 • Uw partner heeft recht op een woonplek, maaltijden en schoonmaak van de kamer of het appartement.

Partneropname is mogelijk in de ouderenzorg en gehandicaptenzorg; het is niet mogelijk bij GGZ Wonen.

Meer informatie over de Wlz

Kijk bij het onderwerp Wet langdurige zorg voor meer informatie over de Wlz. Bijvoorbeeld over extra zorg, thuis blijven wonen met Wlz-zorg, de aanvraag van een Wlz-indicatie en de eigen bijrage bij Wlz-zorg.