Wat is goede zorg?

De betekenis van 'goede zorg' is heel persoonlijk. Zorg moet goed aansluiten op uw situatie en uw wensen. En zorgverleners moeten zich houden aan professionele richtlijnen.

Kenmerken van goede zorg

Kenmerken van goede zorg zijn wettelijk vastgelegd. Namelijk in de Wet kwaliteit, klachten, geschillen in de zorg (Wkkgz). Daarin staat waar goede zorg aan voldoet:

 • De zorg is veilig.
 • De zorg is cliëntgericht. Dat betekent: u krijgt zorg op het juiste moment en de zorg sluit aan bij wat u nodig heeft.
 • De zorg is effectief. Dat betekent: de zorg heeft een goed resultaat. 
 • De zorg is doelmatig. Dat betekent: de zorg is betaalbaar, zodat er voldoende zorg beschikbaar blijft voor iedereen die het nodig heeft.
 • De zorg is gebaseerd op professionele richtlijnen en kwaliteitsstandaarden. Zie hiervoor ook het kopje 'Professionele standaard'.

Zorgverleners moeten zorgvuldig met uw rechten omgaan en u met respect behandelen.

Eigen regie en zelf keuzes maken

Goede zorg betekent ook dat u zo veel mogelijk zelf kunt kiezen en beslissen. Dat gaat bijvoorbeeld over: de plaats of regio waar u wilt wonen, van wie krijgt u hulp, op tijdstip krijgt u hulp, wat houdt die hulp in? In de ideale situatie ondersteunen zorgverleners u om te leven zoals u dat wilt.

Belemmeringen van keuzevrijheid

In de praktijk kan uw keuzevrijheid wel beperkt zijn. Hoe zit dat?

 • Soms is de gewenste zorg niet direct beschikbaar vanwege wachtlijsten.
 • Soms is de gewenste zorg niet beschikbaar in uw regio. Denk aan een logeervoorziening of dagbesteding met specialistische kennis.
 • Soms wordt de gewenste zorg niet vergoed, of komt u niet in aanmerking voor een vergoeding.
 • Als u in een zorginstelling woont, zijn er meestal huisregels waar u zich aan moet houden.
 • Als u de gevolgen van keuzes niet goed overziet, zal een vertegenwoordiger (mede) beslissen over uw zorg en/of uw uitgaven.

Professionele standaard

Naast uw eigen wensen is de professionele standaard van belang. De professionele standaard beschrijft wat in een bepaalde situatie goede, veilige en verantwoorde zorg is. De professionele standaard bestaat uit verschillende documenten zoals richtlijnen, protocollen, beroepscodes, wetten, uitspraken van de tuchtrechter, kwaliteitsstandaarden, gedragsregels en handreikingen. Oftewel: de gedeelde waarden en normen binnen een beroepsgroep.

Zelf keuzes maken als u niet kunt spreken

Kunt u niet in woorden uitdrukken wat u wilt? Dan is het (extra) belangrijk dat mensen in uw omgeving andere vormen van communicatie 'lezen'. Daarmee kunt u zich bijvoorbeeld verzetten tegen bepaalde keuzes die voor u gemaakt zijn. Of juist laten zien dat u iets wel wilt. Die vormen van verzet en instemming moeten altijd meegewogen worden als een vertegenwoordiger of een zorgverlener keuzes voor u maakt.

Ondersteunde communicatie kan helpen om de communicatie rijker en makkelijker te maken.

Eigen keuzes in het zorgplan of behandelplan

Samen met de zorgaanbieder bespreekt u (of uw vertegenwoordiger) hoe uw zorg ingevuld wordt. Dit wordt opgeschreven in een zorgplan of behandelplan (ggz). Hierin staan uw wensen, mogelijkheden, behoeften en beperkingen. Ook staat er welke ondersteuning of behandeling u krijgt.

Het uitgangspunt is dat u samen met de zorgverlener of behandelaar beslist welke zorg of behandeling u krijgt. Dit heet samen beslissen.

Bent u niet tevreden over uw zorg?

Bespreek dan met uw zorgverlener waarom u niet tevreden bent. Komt u er samen niet uit? Dan kunt u een klacht indienen.

In welke wetten zijn cliëntrechten geregeld?

Wkkgz (Kwaliteitswet)

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) gaat over kwaliteit van zorg, en over klachtrecht als u ontevreden bent.

Wgbo

De Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (Wgbo) gaat over de relatie tussen u en uw zorgverlener en de rechten en plichten die daarbij horen. De Wgbo is vooral bekend voor medische behandelingen. Maar de wet geldt ook voor bijvoorbeeld verpleging en verzorging, zowel in de thuiszorg als in een zorginstelling.

Wet BIG

De Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet Big) gaat over uw rechten in geval van  ondeskundig en onzorgvuldig handelen door zorgverleners.

Rechten bij gedwongen zorg/opname

 • De Wet verplichte GGZ regelt de rechten van patiënten bij verplichte zorg in de GGZ.
 • De Wet zorg en dwang regelt de rechten van cliënten met een verstandelijke beperking of dementie bij onvrijwillige zorg.