Wat is goede zorg?

Het is belangrijk dat u goede zorg krijgt. Wanneer zorg goed is, is heel persoonlijk. De zorg moet goed aansluiten op uw situatie en uw wensen. Daarnaast zijn er professionele kwaliteitseisen voor langdurige zorg en ondersteuning.

Kenmerken van goede zorg

Waaraan goede zorg moet voldoen:

 • De zorg is veilig
 • De zorg is cliëntgericht: u krijgt de zorg op het juiste moment en de zorg sluit aan bij wat u nodig heeft
 • De zorg is beschikbaar voor iedereen die het nodig heeft.
 • De zorg is effectief (heeft een goed resultaat) en doelmatig (is niet te duur)

Zorgverleners moeten de rechten cliënten kennen en respecteren, en cliënten met respect behandelen.

Keuzevrijheid

Goede zorg betekent ook dat u zo veel mogelijk zelf kunt kiezen en beslissen, ook als u zorg of ondersteuning nodig heeft. De zorg sluit aan op uw eigen keuzes, voor zover dat mogelijk is in de praktijk. En zonder u te overvragen.

Eigen regie

Vaak wordt gesproken over eigen regie. Dit betekent dat u uw leven kunt leiden zoals u dat wilt. Bijvoorbeeld:

 • U kiest zelf waar en hoe u wilt wonen.
 • U kiest zelf van wie u hulp krijgt.
 • U bepaalt wanneer u welke hulp krijgt, en hoe.
 • U beslist welke kleding u wilt dragen, ook al is die kleding niet zo praktisch voor de persoon die u komt helpen met aankleden.

Eigen regie en hulpverlening kunnen goed samengaan. De hulpverleners ondersteunen u om uw eigen keuzes uit te voeren. Zij maken die keuzes niet voor u.

Belemmeringen van keuzevrijheid

Afhankelijk zijn van zorg kan voelen als een belemmering. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Een begeleider die een vaste dagindeling voorstelt of oplegt.
 • Wachten op de verzorgende om uit bed geholpen te worden.
 • Afhankelijkheid van anderen om ergens naar toe te gaan.
 • Toestemming moeten vragen aan een vertegenwoordiger voor (grotere) financiële uitgaven.

Eigen regie bij een ernstige verstandelijke beperking of bij dementie

Mensen met ernstige verstandelijke beperkingen of vergevorderde dementie wonen vaak in een zorginstelling. De zorginstelling moet bewoners waar mogelijk zelf laten beslissen over hun dagelijks leven. Het verschilt erg per persoon wat daarbij mogelijk is.

Als u de gevolgen van ingrijpende beslissingen niet (meer) overziet, wordt u daarvoor wilsonbekwaam verklaard. Iemand anders moet die beslissingen dan voor u nemen. Maar er zijn ook veel 'kleine' beslissingen. Bijvoorbeeld wat u wilt eten of welke kleren u aan wil. Die beslissingen kunnen ook regie geven en bijdragen aan de kwaliteit van leven.

Mensen die niet spreken

Kunt u niet in woorden uitdrukken wat u wilt? Dan is het (extra) belangrijk dat mensen in uw omgeving uw lichaamstaal en andere vormen van communicatie 'lezen'. Daarmee kunt u zich bijvoorbeeld verzetten tegen bepaalde keuzes die voor u gemaakt zijn. Of juist laten zien dat u iets wel wilt. Die vormen van verzet en instemming moeten altijd meegewogen worden als een vertegenwoordiger of een zorgverlener keuzes voor u maakt.

Ondersteunde communicatie kan helpen om de communicatie rijker en makkelijker te maken.

Zorgplan of behandelplan

Samen met de zorgaanbieder bespreekt u (of uw vertegenwoordiger) hoe uw zorg ingevuld wordt. Dit wordt opgeschreven in een zorgplan of behandelplan (ggz). Hierin staan uw wensen, mogelijkheden, behoeften en beperkingen. Ook staat er welke ondersteuning of behandeling u krijgt.

Professionele standaard

Naast uw eigen wensen is de professionele standaard van belang. De professionele standaard is het geheel van normen, regels, wetenschappelijke inzichten en ervaringen van de beroepsgroep, inclusief juridische normen zoals vastgelegd in wet- en regelgeving. 

Het uitgangspunt is dat u samen met de zorgverlener of behandelaar beslist welke zorg of behandeling u krijgt. Dit heet shared decision making of samen beslissen.

Goede zorg bij opname in een zorginstelling

Verhuizen naar een zorginstelling is een ingrijpende verandering. U moet zich aanpassen aan de gewoonten en het ritme in de instelling.

Ook in een zorginstelling betekent goede zorg dat u waar mogelijk zelf keuzes kunt maken en dat uw privacy waar mogelijk wordt gerespecteerd.

Meer informatie over het leven in een zorginstelling vindt u bij Verblijf in een zorginstelling.

Bent u niet tevreden over uw zorg?

Bespreek dan met uw zorgverlener waarom u niet tevreden bent. Komt u er samen niet uit? Dan kunt u een klacht indienen.

Goede zorg volgens de wet

Goede zorg en ondersteuning sluit aan bij de behoeften van een cliënt. Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg.